Bài 70 trang 40 sgk toán 9 tập 1

bài 70 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Bạn Đang Xem: Giải bài 70, 71, 72, 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1 – Giaibaitap.me

Sau những năm 70 Tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách biến đổi và rút gọn thích hợp

\(a)\sqrt {{{25} \ đã vượt {81}}. {{16}\ đã vượt quá {49}}. {{196} \ trên 9}}\)

\(b)\sqrt {3{1 \ trên {16}}.2{{14} \ trên {25}}2{{34} \ trên {81}}}\ )

\(c){{\sqrt {640} .\sqrt {34.3} } \ vượt quá {\sqrt {567} }}\)

\(d)\sqrt {21.6} .\sqrt {810.} \sqrt {{{11}^2} – {5^2}}\)

NGƯỜI CHIẾN THẮNG

một)

\(\eqalign{ & \sqrt {{{25} \đã vượt {81}}. {{16} \đã vượt {49}}. {{196} \đã vượt 9}} \cr & = \sqrt {{{25} \vượt {81}}} .\sqrt {{{16} \vượt {49}}} .\sqrt {{{196} \ Trên 9}} \cr & = {5 \trên 9}.{4\trên 7}.{{14}\trên 3} = {{40}\trên{27}}\cr } \)

hai)

\(\eqalign{ & \sqrt {3{1 \trên {16}}.2{{14} \trên {25}}2{{34} \trên {81} }} \cr & = \sqrt {{{49} \vượt {16}}.{{64} \vượt {25}}.{{196} \vượt {81}}} \ cr & = \sqrt {{{49} \ trên {16}}} .\sqrt {{{64} \ trên {25}}} .\sqrt {{{196} \ trên { 81}}} \cr & = {7 \trên 4}.{8 \trên 5}.{{14}\trên 9} = {{196}\trên{45}}\cr } \)

c)

\(\eqalign{ & {{\sqrt {640} .\sqrt {34.3} } \over {\sqrt {567} }} \cr & = \ sqrt { {{640.34.3} \vượt {567}}} \cr & = \sqrt {{{64.49} \vượt {81}}} \cr & = {{\sqrt { 64} .\sqrt {49} } \over {\sqrt {81} }} = {{8.7} \over 9} = {{56} \over 9} \cr} \)

d)

\(\eqalign{ & \sqrt {21.6} .\sqrt {810.} \sqrt {{{11}^2} – {5^2}} \cr &amp ; = \sqrt {21,6.810.\left( {{{11}^2} – {5^2}} \right)} \cr & = \sqrt {216.81.\left( {11 + 5} \right)\left( {11 – 5} \right)} \cr & = \sqrt {{{36}^2}{{.9}^2}{{ .4 }^2}} = 36.9.4 = 1296 \cr} \)

Bài 71 Trang 40 SGK Toán 9 Tập 1

Xem Thêm: Chơi game miễn phí không cần tải xuống tại Techvui

Rút gọn các biểu thức sau:

a) \(\left( {\sqrt 8 – 3.\sqrt 2 + \sqrt {10} } \right)\sqrt 2 – \sqrt 5 \)

b) \(0.2\sqrt {{{\left( { – 10} \right)}^2}.3} + 2\sqrt {{{\left( {) sqrt 3 – \sqrt 5 } \right)}^2}} \)

c) \(\left( {{1 \ trên 2}.\sqrt {{1 \ trên 2}} – {3 \ trên 2}.\sqrt 2 + {4 ) over 5}.\sqrt {200} } \right):{1 \over 8}\)

d) \(2\sqrt {{{\left( {\sqrt 2 – 3} \right)}^2}} + \sqrt {2.{{\left( { ) – 3} \right)}^2}} – 5\sqrt {{{\left( { – 1} \right)}^4}} \)

Xem Thêm : 100 Hình nền buồn, tâm trạng, cực đẹp

Hướng dẫn:

Một)

\(\eqalign{ & \left( {\sqrt 8 – 3.\sqrt 2 + \sqrt {10} } \right)\sqrt 2 – \sqrt 5 cr & = \sqrt {16} – 6 + \sqrt {20} – \sqrt 5 \cr & = 4 – 6 + 2\sqrt 5 – \sqrt 5 = – 2 + sqrt 5 \cr} \)

hai)

\(\eqalign{ & 0.2\sqrt {{{\left( { – 10} \right)}^2}.3} + 2\sqrt {{{\) left ( {\sqrt 3 – \sqrt 5 } \right)}^2}} \cr & = 0.2\left| { – 10} \right|\sqrt 3 + 2 left| {\sqrt 3 – \sqrt 5 } \right| \cr & = 0.2.10.\sqrt 3 + 2\left( {\sqrt 5 – \sqrt 3 } right) \cr & = 2\sqrt 3 + 2\sqrt 5 – 2\sqrt 3 = 2\sqrt 5 \cr} \)

Bởi vì \(- 10 < 0;\sqrt 3 < \sqrt 5 \leftrightarrow \sqrt 3 – \sqrt 5 < 0\)

c)

\(\eqalign{ & \left( {{1 \ trên 2}.\sqrt {{1 \ trên 2}} – {3 \ trên 2}.\sqrt 2 + {4 \trên 5}.\sqrt {200} } \right):{1 \trên 8} \cr & = \left( {{1 \trên 2}\sqrt { {2 \ trên {{2^2}}}} – {3 \ trên 2}\sqrt 2 + {4\ trên 5}\sqrt {{{10}^2}.2} } right):{1 \trên 8} \cr & = \left( {{1 \trên 4}\sqrt 2 – {3 \trên 2}\sqrt 2 + 8\sqrt 2 } \ phải):{1 \ trên 8} \cr & = {{27} \trên 4}\sqrt 2 .8 = 54\sqrt 2 \cr} \)

d)

\(\eqalign{ & 2\sqrt {{{\left( {\sqrt 2 – 3} \right)}^2}} + \sqrt {2.{{ left( { – 3} \right)}^2}} – 5\sqrt {{{\left( { – 1} \right)}^4}} \cr & = 2\ Trái | {\sqrt 2 – 3} \right| + \left| { – 3} \right|\sqrt 2 – 5\left| { – 1} \right| \cr & = 2\left( {3 – \sqrt 2 } \right) + 3\sqrt 2 – 5 \cr & = 6 – 2\sqrt 2 + 3\sqrt 2 – 5 = 1 + \sqrt 2 \cr} \)

bài 72 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

nhà máy (đối với x, y, a, b và a ≥ b không âm)

Xem Thêm: Biển Chết nằm ở đâu? Những bí mật thú vị có thể bạn chưa biết

a) \(xy – y\sqrt x + \sqrt x – 1\)

b) \(\sqrt {ax} – \sqrt {by} + \sqrt {bx} – \sqrt {ay} \)

c) \(\sqrt {a + b} + \sqrt {{a^2} – {b^2}} \)

d) \(12 – \sqrt x – x\)

Xem Thêm : 100 Hình nền buồn, tâm trạng, cực đẹp

Hướng dẫn:

một)

\(\eqalign{ & xy – y\sqrt x + \sqrt x – 1 \cr & = y\sqrt x \left( {\sqrt x – 1} right) + \left( {\sqrt x – 1} \right) \cr & = \left( {\sqrt x – 1} \right)\left( {y\ vuông x + 1} \ phải) \cr} \)

hai)

\(\eqalign{ & \sqrt {ax} – \sqrt {by} + \sqrt {bx} – \sqrt {ay} \cr & = \left( { \sqrt {ax} + \sqrt {bx} } \right) – \left( {\sqrt {ay} + \sqrt {by} } \right) \cr & = \ sqrt x \left( {\sqrt a + \sqrt b } \right) – \sqrt y \left( {\sqrt a + \sqrt b } \right) \cr & = \left( {\sqrt a + \sqrt b } \right)\left( {\sqrt x – \sqrt y } \right) \cr} \)

c)

Xem Thêm : Quyền uy do trừng phạt mang lại (Coercive Power) là gì?

\(\eqalign{ & \sqrt {a + b} + \sqrt {{a^2} – {b^2}} \cr & = \sqrt {a + b } + \sqrt {\left( {a + b} \right)\left( {a – b} \right)} \cr & = \sqrt {a + b} \left ( {1 + \sqrt {a – b} } \right) \cr} \)

d)

\(\eqalign{ & 12 – \sqrt x – x \cr & = 12 – 4\sqrt x + 3\sqrt x – x \cr & = 4\ Trái( {3 – \sqrt x } \right) + \sqrt x \left( {3 – \sqrt x } \right) \cr & = \left( {3 – \ sqrt x } \right)\left( {4 + \sqrt x } \right) \cr} \)

Bài 73 Trang 40 SGK Toán 9 Tập 1

Rút gọn và đánh giá các biểu thức sau:

a) \(\sqrt { – 9{\rm{a}}} – \sqrt {9 + 12{\rm{a}} + 4{{\rm{a}} ^2}}\) tại = – 9

Xem Thêm: 10 chỉ số bảng cân đối mà mọi nhà đầu tư đều cần phải biết khi đầu tư chứng khoán

b) \(1 + {{3m} \over {m – 2}}\sqrt {{m^2} – 4m + 4}\) tại m = 1,5

c) \(\sqrt {1 – 10{\rm{a}} + 25{{\rm{a}}^2}} – 4{\rm{a}}\ ) tại a = 2

d) \(4{\rm{x}} – \sqrt {9{{\rm{x}}^2} – 6{\rm{x}} + 1} \ ) tại x = 3

Xem Thêm : 100 Hình nền buồn, tâm trạng, cực đẹp

Hướng dẫn:

Một)

\(\eqalign{ & \sqrt { – 9{\rm{a}}} – \sqrt {9 + 12{\rm{a}} + 4{{\rm {a}}^2}} \cr & = \sqrt {{3^2}.\left( { – a} \right)} – ​​\sqrt {{{\left( {3 + 2a} \right)}^2}} \cr & = 3\sqrt { – a} – \left| {3 + 2a} \right| \cr & = 3 sqrt 9 – \left| {3 + 2.\left( { – 9} \right)} \right| \cr & = 3.3 – 15 = – 6 \cr} \)

hai)

\(\eqalign{ & 1 + {{3m} \over {m – 2}}\sqrt {{m^2} – 4m + 4} \cr & = 1 + { {3m} \over {m – 2}}\sqrt {{{\left( {m – 2} \right)}^2}} \cr & = 1 + {{3m\left | {m – 2} \right|} \over {m – 2}} \cr} \)

\( = \left\{ \ma trận{ 1 + 3m\left( {với: m – 2 > 0} \right) \hfill \cr 1 – 3m\left ( {với: m – 2 < 0} \right) \hfill \cr} \right. = \left\{ \ma trận{ 1 + 3m\left( {với: m >; 2 } \right) \hfill \cr 1 – 3m\left( {với: m < 2} \right) \hfill \cr} \right.\)

m = 1,5 < 2. Vậy giá trị biểu thức tại m = 1,5 là 1 – 3m = 1 – 3,1,5 = -3,5

c)

\(\eqalign{ & \sqrt {1 – 10{\rm{a}} + 25{{\rm{a}}^2}} – 4{\rm{a }} \cr & {\rm{ = }}\sqrt {{{\left( {1 – 5{\rm{a}}} \right)}^2}} – 4{ \rm{a}} \cr & {\rm{ = }}\left| {1 – 5{\rm{a}}} \right| – 4{\rm{a} } \cr & = \left\{ \ma trận{ 1 – 5{\rm{a}} – 4{\rm{a}}\left( {với: 1 – 5{ rm{a}} \ge 0} \right) \hfill \cr 5{\rm{a}} – 1 – 4{\rm{a}}\left( {với: 1 – 5{\rm{a}} < 0} \right) \hfill \cr} \right \cr & = \left\{ \ma trận{ 1 – 9{ rm {a}}\left( {với – 5{\rm{a}} \ge – 1} \right) \hfill \cr a – 1\left( {với – 5{ rm{a}} {1 \ trên 5 }} right) \hfill \cr} \right \cr} \)

\(\sqrt 2 > {1 \ trên 5}\) . Vậy biểu thức tại a = √2 ước lượng thành a – 1 = 2 – 1

d)

\(\eqalign{ & 4{\rm{x}} – \sqrt {9{{\rm{x}}^2} – 6{\rm{x}} + 1} \cr & = 4{\rm{x}} – \sqrt {{{\left( {3{\rm{x}} + 1} \right)}^2}} \cr & = 4{\rm{x}} – \left| {3{\rm{x}} + 1} \right| \cr & = \left\{ matrix{ 4{\rm{x – }}\left( {3{\rm{x}} + 1} \right)\left( {với: 3{\rm{x}} + 1 \ge 0} \right) \hfill \cr 4{\rm{x}} + \left( {3{\rm{x}} + 1} \right)\ left( {với: 3{\rm{x}} + 1 < 0} \right) \hfill \cr} \right. \cr & = \left\{ \ma trận { 4{\rm{x}} – 3{\rm{x}} – 1\left( {với: 3{\rm{x}} \ge – 1} \right) \ hfill \cr 4{\rm{x}} + 3{\rm{x}} + 1\left( {với: 3{\rm{x}} < – 1} \right) hfill \cr} \right \cr & = \left\{ \ma trận{ x – 1\left( {v{\rm{new: x}} \ge – { 1 \ trên 3}} \ phải) \hfill \cr 7{\rm{x}} + 1\left( {với: x < – {1 \ trên 3}} \ phải ) hfill \cr} \right \cr} \)

Bởi vì \( – \sqrt 3 < – {1 \ trên 3}\) . Biểu thức tại x = -√3 có giá trị là 7.(-√3) + 1 = -7√3 + 1

giaibaitap.me

Nguồn: https://dybedu.com.vn
Danh mục: Tin tức & sự kiện

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.