Lịch Học

Cấp Độ Thứ Thời Gian Thời Gian Khóa Học
Dreamers Thứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 6 13:00 – 16:00 Hằng tuần Đăng ký
Dreamers Thứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 6 09:00 – 12:00 Hằng tuần Đăng ký
Thinkers Thứ 7/Chủ nhật 10:00 – 12:00 Hằng tuần Đăng ký
Thinkers Thứ 7/Chủ nhật 13:00 – 15:00 Hằng tuần Đăng ký
Thinkers Thứ 7/Chủ nhật 15:00 – 17:00 Hằng tuần Đăng ký
Thinkers Thứ 7/Chủ nhật 17:00 – 19:00 Hằng tuần Đăng ký
Thinkers Thứ 7/Chủ nhật 19:00 – 21:00 Hằng tuần Đăng ký
Thinkers Thứ 7/Chủ nhật 08:00 – 10:00 Hằng tuần Đăng ký
Thinkers Thứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 6 19:00 – 21:00 Hằng tuần Đăng ký
Thinkers Thứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 6 17:00 – 19:00 Hằng tuần Đăng ký
Leaders Thứ 7/Chủ nhật 10:00 – 12:00 Hằng tuần Đăng ký
Leaders Thứ 7/Chủ nhật 13:00 – 15:00 Hằng tuần Đăng ký
Leaders Thứ 7/Chủ nhật 15:00 – 17:00 Hằng tuần Đăng ký
Leaders Thứ 7/Chủ nhật 17:00 – 19:00 Hằng tuần Đăng ký
Leaders Thứ 7/Chủ nhật 19:00 – 21:00 Hằng tuần Đăng ký
Leaders Thứ 7/Chủ nhật 08:00 – 10:00 Hằng tuần Đăng ký
Leaders Thứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 6 19:00 – 21:00 Hằng tuần Đăng ký
Leaders Thứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 6 17:00 – 19:00 Hằng tuần Đăng ký