Lịch Học

Cấp Độ Thứ Thời Gian Thời Gian Khóa Học
Dreamers Thứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 6 13:00 - 16:00 Hằng tuần Đăng ký
Dreamers Thứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 6 09:00 - 12:00 Hằng tuần Đăng ký
Thinkers Thứ 7/Chủ nhật 10:00 - 12:00 Hằng tuần Đăng ký
Thinkers Thứ 7/Chủ nhật 13:00 - 15:00 Hằng tuần Đăng ký
Thinkers Thứ 7/Chủ nhật 15:00 - 17:00 Hằng tuần Đăng ký
Thinkers Thứ 7/Chủ nhật 17:00 - 19:00 Hằng tuần Đăng ký
Thinkers Thứ 7/Chủ nhật 19:00 - 21:00 Hằng tuần Đăng ký
Thinkers Thứ 7/Chủ nhật 08:00 - 10:00 Hằng tuần Đăng ký
Thinkers Thứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 6 19:00 - 21:00 Hằng tuần Đăng ký
Thinkers Thứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 6 17:00 - 19:00 Hằng tuần Đăng ký
Leaders Thứ 7/Chủ nhật 10:00 - 12:00 Hằng tuần Đăng ký
Leaders Thứ 7/Chủ nhật 13:00 - 15:00 Hằng tuần Đăng ký
Leaders Thứ 7/Chủ nhật 15:00 - 17:00 Hằng tuần Đăng ký
Leaders Thứ 7/Chủ nhật 17:00 - 19:00 Hằng tuần Đăng ký
Leaders Thứ 7/Chủ nhật 19:00 - 21:00 Hằng tuần Đăng ký
Leaders Thứ 7/Chủ nhật 08:00 - 10:00 Hằng tuần Đăng ký
Leaders Thứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 6 19:00 - 21:00 Hằng tuần Đăng ký
Leaders Thứ 2/Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5/Thứ 6 17:00 - 19:00 Hằng tuần Đăng ký

Các khóa học của DYB

DYB Dreamers

Đồng hành cùng những bạn nhỏ từ những từ tiếng anh vỡ lòng cho đến khi các em có...

Xem thêm
dyb_dreamer_img

DYB Thinkers

Trong chương trình học Thinkers, học viên tiểu học sẽ được học những kiến thức...

Xem thêm
dyb_thinker_img

DYB Leaders

Hãy đầu tư cho các bé khối trung học cơ sở với chương trình DYB Leaders. Học viên...

Xem thêm
dyb_leader_img

XEM TOÀN BỘ CÁC KHÓA HỌC