Hướng dẫn đọc bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, SGK Hóa học 9. Nội dung bài 1 2 3 4 5 Trang 112 SGK Hóa học 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức hóa học, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học,… có trong SGK, giúp học tốt môn Hóa lớp 9 và chuẩn bị cho các kỳ thi vào lớp 10 10.

Lý thuyết

Tôi. Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ

1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử

– Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn là iv, hydro là i và oxy là ii. (Mỗi hóa trị được biểu thị bằng dấu gạch nối giữa hai nguyên tử liên kết).

– Các nguyên tử liên kết với nhau theo hóa trị. Mỗi liên kết được thể hiện bằng một dấu gạch ngang giữa hai nguyên tử.

2. chuỗi cacbon

Các nguyên tử cacbon trong các hợp chất hữu cơ có thể được liên kết trực tiếp để tạo thành chuỗi cacbon. Có ba loại chuỗi carbon: thẳng, phân nhánh và tuần hoàn.

3. Thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

Mọi hợp chất hữu cơ đều có dãy liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Hai. Công thức cấu tạo

– Công thức biểu thị đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử được gọi là công thức cấu tạo.

– Công thức cấu tạo cho biết thành phần cấu tạo của phân tử và thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Sau đây là các bài giải Bài 1 2 3 4 5 Bài 9 SGK Hóa học 112. Các em đọc kỹ đầu bài trước khi làm bài nhé!

Bài tập

giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn đầy đủ phương pháp trả lời, câu hỏi học tập hóa học 9 có lời giải kèm theo và đáp án chi tiết trang 112 sgk hóa học 9 bài 1 2 3 4 5 cho các bạn tham khảo. Về nội dung trả lời chi tiết, đáp án cho từng câu hỏi như sau:

1. Giải bài 1 Trang 112 SGK Hóa học 9

Hãy chỉ ra lỗi sai trong công thức sau và viết lại cho đúng?

Trả lời:

a)c nguyên tử thừa hóa trị, o nguyên tử thiếu hóa trị.

Công thức đúng là ch3oh:

\(\begin{matrix} h \ \ \\ ^| \ \ \\ h-c-oh \\ ^| \ \ \\ h \ \end{ma trận}\)

b) Nguyên tử c là nguyên tử thiếu và nguyên tử cl là đa hóa trị.

Công thức đúng là: ch3-ch2cl

\(\begin{matrix} h \ \ \ \ \ h \\ ^| \ \ \ \ \ \ ^| \\ h – c – c- cl \\ ^| \ \ \ \ \ ^| \\ h \ \ \ \ \ h \end{ma trận}\)

c) Nguyên tử c có hóa trị cao và nguyên tử h có hóa trị cao.

Công thức đúng là: ch3-ch3

\(\begin{matrix} h \ \ \ \ \ h \\ ^| \ \ \ \ \ \ ^| \\ h – c-c-h \\ ^| \ \ \ \ \ \ ^| \\ h \ \ \ \ \ h \end{matrix}\)

2. Trả lời câu 2 SGK Hóa học 9 trang 112

Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: ch3br, ch4o, ch4, c2h6, c2h5br. Biết rằng hóa trị của brom là i.

Giải pháp thay thế:

Cấu trúc hợp chất:

\(\ begin {ma trận} \ \\ \ \\ ch_{3}br: \\ \ \\ \ \end{ma trận} \ \begin{ma trận} h \ \\ ^| \ \\ h-c-br \\ ^| \ \\ h \ \end{ma trận}\)

\(\begin{matrix} \ \\ \ \\ ch_{4}o: \ \\ \ \\ \ \end{ma trận} \begin{Ma trận} h \ \ \ \ \ \ \\ ^| \ \ \ \ \ \ \\ h-c-o-h \\ ^| \ \ \ \ \ \ \\ h \ \ \ \ \ \ \end{ma trận}\)

\(\start{matrix} \ \\ \ \\ ch_{4} : \ \\ \ \\ \ \end{ma trận} begin{matrix} h \\ ^| \\ h-c-h \\ ^| \\ h \end{matrix}\)

\(\begin{ma trận} \ \\ \ \\ c_{2}h_{6}: \\ \ \\ \ \end{ma trận } \begin{Matrix} h \ \ \ \ \ h \\ ^| \ \ \ \ \ \ ^| \\ h-c-h \\ ^| \ \ \ \ \ \ ^| \\ h \ \ \ \ \ h \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} \ \\ \ \\ c_{2}h_{5}br: \\ \ \\ \ \end{ matrix} \start{matrix} h \ \ \ \ h \\ ^| \ \ \ \ \ \ ^| \\ h-c-c-br \\ ^ | \ \ \ \ \ \ ^| \\ h \ \ \ \ \ h \end{matrix}\)

3. Giải bài 3 trang 112 SGK Hóa học 9

Viết công thức cấu tạo vòng ứng với các công thức phân tử sau: c3h6, c4h8, c5h10.

Giải pháp thay thế:

Cấu trúc vòng lặp của c3h6, c4h8 và c5h10:

\(\start{matrix} c_{3}h_{6}: \\ \ \\ \ \end{matrix} \start{matrix} ch_{2} \ ^/ \ \ \ ^\setminus \\ h_{2}c – ch_{2} \end{matrix}\)

\(\start{matrix} c_{4}h_{8} : \ \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} h_{2 }c – ch_{2} \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ h_{2}c – ch_{2} \end {ma trận}; \ \ \start{matrix} ch_{2} \ \ \ \ \ \ \ \\ ^/ \ \ \ ^\setminus \ \ \ \ \ \ \ \ \\ h_{2}c -ch – ch_{3} \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} \ \\ \ \\ c_{5}h_{10}: \ \\ \ \\ \ \end {matrix} \start{matrix} ch_{2} \\ ^/ \ \ \ \ ^\setminus \\ h_{2}c \ \ ch_{2} \ \ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ h_{2}c – ch_{2} \end{ma trận} \ \ \ \ \ \begin{ma trận} \ \\ h_{2}c – ch_{2} \ \ \ \ \ \ \ \ \\ ^| \ \ \ \ ^| \ \ h_{2}c – ch – ch_{3} \ \ \end{ma trận} \ \ \ \ \ \begin{matrix} \ \\ ch_{2} \ \ \ \ \ \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\. \\\\\\\\\\\\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ h_{2}c – ch – ch_{2} – ch_{3} \\ \ \end{matrix}\)

4. Giải bài 4 trang 112 SGK Hóa học 9

Công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

\(\\a) \ \begin{ma trận} \ \ \ \ \ \ h \ \ \ h \\ \ \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ \ ^| \\ h – o – c – c – h \\ \ \ \ \ \ ^ | \ \ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ h \ \ \ \ h \end{matrix}\) \( \ b) \ \begin{ma trận} \ h \ \ \ \ \ \ \ \ \ h \ \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ h – c – o – c – h \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ h \ \ \ \ \ \ \ h \ \ kết thúc{ma trận}\) \(\ \ c) \ \begin{Ma trận} \ h \ \ \ h \ \\ ^| \ \ \ \ \ ^| \\ h – c – c – h \\ ^| \ \ \ \ \ ^| \\ h – o \ \ \ h \ \ \ \ \ \ \end{ma trận}\)

\(\\ d) \ \begin{ma trận} h \ \ \ \ h \ \ \ \ \ \\ ^| \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ \\ h – c – c – o – h \\ ^| \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \\ h \ \ \ \ h \ \ \ \ \ \ kết thúc{ma trận}\) \(\bắt đầu{ma trận } \ h \ \ \\ ^| \ \\ e) \ h – c – o \ \ h \\ \ \ \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \ ^\setminus \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ h \ \ c-h \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ h \end{matrix}\)

Trả lời:

Các công thức a), c) và d) đều là công thức phân tử của etanol c2h5oh.

Công thức b) và e) là công thức phân tử của ete: dimetyl ete.

5. Giải bài 5 trang 112 SGK Hóa học 9

Một phân tử hợp chất hữu cơ a, có 2 nguyên tố. Khi đốt cháy 3g chất a thu được 5,4g nước. Giả sử khối lượng mol của a là 30g, hãy tìm công thức phân tử của a.

Giải pháp thay thế:

Theo đề a là chất hữu cơ nên phân tử a có chứa cacbon. Khi a đốt cháy thu được H2O vậy trong phân tử của a phải có hiđro. a có 2 phần tử nên tử số của a là cxhy.

\(\\ n_{h_{2}o} = \frac{5,4}{18} = 0,3 \ mol \\ \\ n_{a} = \ frac{3}{30}= 0,1 \ mol\)

Phương trình phản ứng đốt cháy a:

\(c_{x}h_{y} + \left ( \frac{x+y}{4} \right ) o_{2} \rightarrow xco_{2} + \frac{ y}{2} h_{2}o\)

1 mol cxhy phản ứng tạo ra x mol co2 và \(\frac{y}{2}\) mol h2o.

Theo đề thì 0,1mol cxhy phản ứng tạo ra 0,3mol h2o.

\(\rightarrow \frac{0,1y}{2} = 0,3 \rightarrow y=6\)

Ngược lại: ma = 12x + y = 30

Thay y = 6 vào ta được x = 2.

Vậy công thức của a là c2h6

Trước:

 • Hướng dẫn giải 1 2 3 4 5 tr.108 SGK Hóa học 9
 • Tiếp theo:

  • Hướng dẫn giải 1 2 3 4 Trang 116 SGK Hóa học 9
  • Xem thêm:

   • Giải các bài toán hóa học lớp 9 khác
   • Học tốt môn toán lớp 9
   • Học tốt vật lý lớp 9
   • Học tốt môn sinh học lớp 9
   • Học tốt ngữ văn lớp 9
   • Điểm tốt môn lịch sử lớp 9
   • Học tốt môn địa lý lớp 9
   • Học tốt tiếng Anh lớp 9
   • Tiếng Anh lớp 9 thí điểm
   • Học tốt tin học lớp 9
   • Học tốt GDCD lớp 9
   • Trên đây là hướng dẫn Giải bài 112 SGK Hóa học 9 trang 1 2 3 4 5 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm tốt bài kiểm tra hóa học lớp 9!

    “Môn thể thao nào đã khó giabaisgk.com”

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.