Giải bài tập Toán 6 SGK Tập 1 Trang 46, 47, 48: Số Nguyên Tố – Hợp Số – Bảng Số Nguyên Tố bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từng bài tập trong sách. Các bài giải Toán 6 sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập trong SGK. Mời các bạn tham khảo lời giải chi tiết tại đây

Lý thuyết số nguyên tố-Tập hợp số-Toán bảng số nguyên tố lớp 6 tập 1

+ Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có hai ước trở lên.

*Lưu ý:

+ 0 và 1 không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số.

+ Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất và là số chẵn duy nhất. Vì vậy, trừ 2, mọi số nguyên tố đều là số lẻ. Nhưng ngược lại, số lẻ chưa chắc đã là số nguyên tố.

+ Muốn biết một số tự nhiên lớn hơn 1 có phải là số nguyên tố hay không ta phải tìm tập hợp ước của nó.

+ Các số: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; … là số nguyên tố. Có vô số số nguyên tố.

Đáp án trang 46 SGK Toán 6 tập 1

Trong các số 7, 8, 9, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số? Tại sao?

Hướng dẫn:

+ Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có hai ước trở lên.

Trả lời:

+ Số 7 là số nguyên tố vì u(7) = {1; 7}

+ 8 là hợp số vì u(8) = {1; 2; 4; 8}

+ Số 9 là hợp số vì u(9) = {1; 3; 9

Giải bài 115 tr.47 sgk Toán 6 Tập 1

Số sau là số nguyên tố hay hợp số?

312; 213; 435; 417; 3311; 67.

Hướng dẫn:

+ Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có hai ước trở lên.

Trả lời:

+ 312 là số chẵn nên 312 ⋮ 2, tức là 2 là ước của 312, khác 1 và 312 nên 312 là hợp số.

+ Số 213 có 2 + 1 + 3 = 6, 6 ⋮ 3 nên 213 ⋮ 3, tức là 3 là ước của 213 trừ 1 và 213. Vậy 213 là hợp số.

+ 435 có tận cùng là chữ số 5 nên 435 5 tức là 5 là ước của 435 trừ 1 và 435. Vậy 435 là hợp số.

+ Số 417 có 4 + 1 + 7 = 12, 12 ⋮ 3 nên 417 ⋮ 3, tức là 3 là ước của 417 trừ 1 và 417. Vậy 417 là hợp số.

+ Vì 3311 = 11.301 11 và 301 là ước của 3311. Vậy 3311 là hợp số.

+ 67 là số nguyên tố vì nó chỉ có hai ước là 1 và 67

Giải bài 116 Trang 47 SGK Toán 6 Tập 1

Cho p là tập hợp các số nguyên tố. Nhập ký hiệu , hoặc vào đúng ô:

83 ☐ p, 91 ☐ p, 15 ☐ n, p ☐ n.

Hướng dẫn:

+ Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có hai ước trở lên.

+ Theo bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100 thì 83 là số nguyên tố.

+ Vì 91 = 13,7 nên 13 và 7 là ước của 91, khác với 1 và 91. Vậy 91 là hợp số.

+ Vì 15 = 3,5 nên 3 và 5 là ước của 15, khác với 1 và 15. Vậy 15 là hợp số.

Trả lời:

83 [∈] p, 91 [∉] p, 15 [∈] n, p [⊂] n.

Đáp án bài 117 trang 47 SGK toán lớp 1

Sử dụng bảng số nguyên tố ở cuối sách để tìm số nguyên tố của các số sau:

117; 131; 313; 469; 647.

Trả lời:

Theo bảng số nguyên tố có 131; 313 và 647 là các số nguyên tố.

SGK Toán 6 Tập 1 118 Trang 47

Tổng (hiệu) sau đây là số nguyên tố hay hợp số?

Hướng dẫn:

+ Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có hai ước trở lên.

+ Để biết một tổng (hiệu) là số nguyên tố hay hợp số ta xét xem các số hạng có chia hết cho cùng một số hay ta tính giá trị của tổng (hiệu) rồi xét giá trị đó là số nguyên tố hay hợp số.

p>

Trả lời:

a) Có 3.4.5 = 3.2.2.5 = 6.2.5 ⋮ 6 và 6.7 ⋮ 6 nên tổng là (3.4.5 + 6.7) 6. Vậy tổng của 3.4.5 + 6.7 là hợp số.

b) Có 7.9.11.13 ⋮ 7 và 2.3.4.7 ⋮ 7 nên hiệu là (7.9.11.13 – 2.3.4.7) ⋮ 7. Vậy hiệu 7.9.11.13 – 2.3.4.7 là hợp số.

c) 3.5.7 + 11.13.17 = 105 + 2431 = 2536 chẵn nên 2536 ⋮ 2. Vậy 2536 là hợp số hay tổng của 3.5.7 + 11.13.17 là hợp số.

Giải bài 119 trang 47 sgk toán 6 tập 1

Thay dấu * bằng một số để tạo thành một số hợp số: ;

Hướng dẫn:

+ Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có hai ước trở lên.

Trả lời:

+ * ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} nên các số có được là 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19.

+ có u(10) = {1; 2; 5; 10} nên 10 là hợp số.

+ có u(11) = {1; 11} nên 11 là số nguyên tố.

+ có u(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} nên 12 là hợp số.

+ có u(13) = {1; 13} nên 13 là số nguyên tố.

+ có u(14) = {1; 2; 7; 14} nên 14 là hợp số.

+ có u(15) = {1; 3; 5; 15} nên 15 là hợp số.

+ có u(16) = {1; 2; 4; 8; 16} nên 16 là hợp số.

+ có u(17) = {1; 17} nên 17 là số nguyên tố.

+ có u(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18} nên 18 là hợp số.

+ có u(19) = {1; 19} nên 19 là số nguyên tố.

Vậy để ghép, thì * ∈ {0; 2; 4; 5; 6; 8}

+ * ∈ {0;first;2;3;4;5;6;7;8;9} nên các số kết quả là 30;ba mươi mốt;32;33;34;35;36 ; 37; 38;39.

+ có u(30) = {1; 2; 3; 5; 6;10; 15; 30} nên 30 là hợp số.

+ có u(31) = {1; 31} nên 31 là số nguyên tố.

+ có u(32) = {1; 2; 4; 8; 16; 32} nên 32 là hợp số.

+ có u(33) = {1; 3; 11; 33} nên 33 là hợp số.

+ có u(34) = {1; 2; 17; 34} nên 34 là hợp số.

+ có u(35) = {1; 5; 7; 35} nên 15 là hợp số.

+ có u(36) = {1; 2; 3; 4; 9; 12; 18; 36} nên 16 là hợp số.

+ có u(37) = {1; 37} nên 37 là số nguyên tố.

+ có u(38) = {1; 2; 19; 38} nên 38 là hợp số.

+ có u(39) = {1; 3; 13; 39} nên 19 là hợp số.

Vậy để ghép, thì * ∈ {0; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9

Đáp án bài 120 trang 47 tập 1 sgk toán lớp 6

Thay * bằng chữ số để được số nguyên tố: ;.

Hướng dẫn:

+ Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có hai ước trở lên.

Trả lời:

+ * ∈ {0;first;2;3;4;5;6;7;8;9} nên số kết quả là 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59

+ có u(50) = {1; 2; 5; ten; 25; 50} nên 50 là hợp số.

+ có u(51) = {1; 2; 3; 17; 51} nên 51 là hợp số

+ có u(52) = {1; 2; 4; 13; 26; 52} nên 52 là hợp số.

+ có u(53) = {1; 53} nên 53 là số nguyên tố.

+ có u(54) = {1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54} nên 54 là hợp số.

+ có u(55) = {1; 5; 11; 55} nên 55 là hợp số.

+ có u(56) = {1; 2; 4; 7; 8; 14; 28; 56} nên 56 là hợp số.

+ có u(57) = {1; 3; 19; 57} nên 57 là hợp số.

+ có u(58) = {1; 2; 29; 58} nên 58 là hợp số.

+ có u(59) = {1; 59} nên 59 là số nguyên tố.

Vậy nó là số nguyên tố thì * ∈ {3; 9

+ * ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} nên số kết quả là 90; 91; 92; 93; chín mươi tư; 95; 96; 97; 98;99

Theo bảng số nguyên tố thì 97 là một số nguyên tố.

Vì vậy, để gộp, sau đó * {7}

Giải bài trang 47 SGK Toán 6 Tập 1 121

a) Tìm số tự nhiên k sao cho 3.k là số nguyên tố.

b) Tìm số tự nhiên k để 7.k là số nguyên tố.

Hướng dẫn:

+ Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có hai ước trở lên.

Trả lời:

a) Với k >; 1 thì 3k có ít nhất ba ước 1, 3, k, tức là k > 1 thì 3k là hợp số. Vậy nếu 3k là số nguyên tố thì k = 1.

b) Với k > 1 thì 7k có ít nhất ba ước là 1, 7 và k, nghĩa là nếu k > 1 thì 7k là hợp số. Vậy nếu 7k là số nguyên tố thì k = 1.

Giải bài 122 trang 47 SGK Toán 6

Điền dấu “x” vào ô thích hợp:

Hướng dẫn:

a) đúng, 2 và 3;

b) Đúng, 3, 5, 7;

c) sai vì 2 cũng là số nguyên tố;

d) sai vì 2, 5 cũng là số nguyên tố.

Trả lời:

SGK Toán 6 tập 1 trang 123 trang 48

Hãy điền vào bảng sau mỗi số nguyên tố p có bình phương không vượt quá a, nghĩa là p2≤a:

Hướng dẫn:

+ Tính bình phương của một số nguyên tố, rồi tìm số nguyên tố có bình phương bé hơn số đã cho.

Trả lời:

SGK Toán 6 Tập 1 Tập 124 Trang 48

Động cơ máy bay ra đời vào năm nào?

Chiếc máy bay động cơ ra đời tại , nơi:

a là số chỉ có một ước số;

b là hợp số lẻ nhỏ nhất;

c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số, c 1;

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.

Trả lời:

+ Vì a có đúng một ước nên a = 1

+ b là hợp số lẻ nhỏ nhất nên b = 9

+ c không phải số nguyên tố cũng không phải hợp số và c ≠ 1 nên c = 0

+ d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất; d là số 3.

Vậy = 1903.

►►Bây giờ các em nhấn nút tải xuống bên dưới để tải đáp án Tập 1 trang 46, 47, 48 vở bài tập toán 6. Hỗ trợ file Word , và pdf hoàn toàn miễn phí.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.