“Đấu thầu” là một hoạt động phổ biến trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, mua sắm công, lắp đặt công trình…  Nhưng không phải ai cũng hiểu về hoạt động này. Trong hoạt động đấu thầu, một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm đó là chào hàng cạnh tranh là gì? Những gói thầu nào phải áp dụng chào giá cạnh tranh? Hay hồ sơ chào hàng cạnh tranh được quy định như thế nào? Để giải quyết vấn đề này, trong phạm vi bài viết này, đội ngũ luật sư và chuyên gia pháp lý sẽ đề cập đến giá trị của các quy định pháp luật về gói thầu được áp dụng và cách áp dụng quy định này đối với hình thức chào hàng.

Hiện nay, Nghị định số 63/2014/nĐ-cp của Luật Đấu thầu năm 2013 đã quy định chi tiết quy định về hoạt động đấu thầu rộng rãi, quy định về giá gói thầu được áp dụng và cách thức áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh. Chi tiết như sau:

1. Chào hàng cạnh tranh là gì?

Hiện nay, “Luật đấu thầu” và các văn bản hướng dẫn có liên quan chưa có quy định cụ thể về khái niệm “báo giá cạnh tranh”. Tuy nhiên, có thể hiểu “báo giá dự thầu” là hình thức do nhà thầu “đề xuất” để lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong hoạt động đấu thầu dựa trên cơ sở xác định giới hạn giá của gói thầu.

Một hình thức “chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu” theo quy định của pháp luật hiện hành, sẽ tuân theo quy trình thông thường hoặc rút gọn, tùy từng trường hợp.

2. Gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh:

Đây là hình thức được sử dụng phổ biến, tuy nhiên theo Điều 23 Luật Đấu thầu 2013, Điều 57 Nghị định 63/2014/nĐ-cp thì việc sử dụng báo giá đối với hàng hóa cạnh tranh chỉ đáp ứng giá trị của hồ sơ dự thầu gói trong Giới hạn trong phạm vi quy định của pháp luật, trong một số trường hợp được xác định như sau:

– Nếu sử dụng Mẫu chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường thì áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông thường; gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng trên thị trường (có đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và chất lượng tương đương); hoặc gói thầu xây lắp đơn giản gói thầu (kèm theo bản vẽ thi công được duyệt) nhưng giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng.

– Trường hợp chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn, nhà thầu chỉ được sử dụng Mẫu này để nộp hồ sơ dự thầu cho: Gói thầu dịch vụ phi tư vấn chung đơn giản có giá trị không quá 500 triệu đồng; Gói thầu có chất lượng thông thường, tương đương, có đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa. gói thầu có sẵn hàng hóa, gói thầu xây lắp đơn giản có giá trị thiết kế được duyệt không quá 01 tỷ đồng, gói thầu mua sắm chung có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Ngoài phạm vi và loại gói thầu nêu trên cho phép áp dụng hình thức chào giá cạnh tranh, để thực hiện hình thức chào giá cạnh tranh, bên tham gia đấu thầu chỉ được sử dụng hình thức này nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Đã có chương trình lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

– Phê duyệt dự toán chi phí thực hiện chào hàng cạnh tranh.

– Lập tiến độ và cấp vốn theo nội dung và tiến độ của gói thầu được đề xuất chào giá cạnh tranh.

Nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện thì dù quy mô, tính chất đấu thầu được xác định như thế nào thì cũng không thể áp dụng hình thức đấu thầu “báo giá cạnh tranh”.

3. Cách đăng ký báo giá cạnh tranh:

Theo phân tích, việc áp dụng hình thức “đặt thầu” trong đấu thầu có thể thể hiện ở hai quy trình: quy trình đấu thầu thông thường và quy trình đấu thầu rút gọn. Theo quy định tại Điều 58 Nghị định 63/2014/nĐ-cp; thông tư 11/2015/tt-bkhĐt, thủ tục đăng ký hình thức “chào hàng cạnh tranh” như sau:

 • Quy trình đấu thầu cạnh tranh thông thường.
 • Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu:

  – Nhà thầu lập hồ sơ mời thầu theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 63/2014/nĐ-cp và mẫu quy định tại Thông tư số 11/2015/tt-bkhĐt,

  – Hồ sơ mời thầu phải được xem xét về mặt pháp lý trước khi phê duyệt hồ sơ mời thầu.

  Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu.

  – Bên mời thầu thực hiện đăng tải thông tin đấu thầu và cung cấp thông tin đấu thầu bằng cách đăng tải thông tin đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, báo đấu thầu theo quy định của pháp luật.

  – Bên mời thầu phát hành hồ sơ dự thầu trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày bên mời thầu đăng thông báo mời thầu.

  – Nhà thầu phải chuẩn bị và gửi yêu cầu trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu được đưa ra. Các nhà thầu có thể gửi đề xuất qua đường bưu điện hoặc trực tiếp.

  – Kết thúc giá thầu theo thời gian được chỉ định trong yêu cầu. Sau đấu thầu, nhà thầu có nghĩa vụ niêm phong hồ sơ. Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm đóng thầu, nhà thầu phải mở hồ sơ đề xuất do nhà thầu nộp.

  – Sau khi đấu thầu kết thúc, nếu nhà thầu muốn rút vật tư và không tham gia đấu thầu nữa thì bên mời thầu có trách nhiệm lập biên bản cuộc họp và bàn giao vật tư còn niêm phong (chưa mở, còn niêm phong). Nhà thầu, hoặc nếu Nhà thầu không có mặt, nó sẽ được gửi lại cho Nhà thầu qua đường bưu điện.

  Bước 3: Đánh giá thầu, đánh giá đề xuất và thương thảo hợp đồng.

  – Sau khi mở thầu, các nhà thầu trải qua tối đa hai mươi ngày đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Các nhà thầu có tùy chọn để đánh giá trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng của họ. Nhà thầu không đáp ứng các điều kiện trên sẽ bị cấm

  – Sau khi đánh giá xong năng lực, kinh nghiệm, công nghệ, nhà thầu trúng thầu sẽ tiếp tục xét về giá, nhà thầu nào trả giá thấp nhất sẽ được xếp thứ nhất.

  – Sau khi xác nhận danh sách trúng thầu theo từng cấp, nhà thầu và nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng

  Bước 4: Trình, xem xét, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

  – Sau khi thương thảo xong hợp đồng, nhà thầu trình cơ quan có thẩm quyền xem xét trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong thời hạn 05 ngày làm việc

  . /p>

  – Sau khi lựa chọn được nhà thầu, bên mời thầu có trách nhiệm công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên trang đấu thầu công.

  Bước 5: Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu và nhà thầu hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

  • Quy trình báo giá cạnh tranh đơn giản hóa:
  • Bước 1: Chuẩn bị và gửi Yêu cầu báo giá:

   – Nhà thầu nộp hồ sơ yêu cầu báo giá (không phải bản yêu cầu báo giá) theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/tt-bkhĐt.

   – Sau khi nhà thầu được phê duyệt, nhà thầu phải thông báo về việc đấu thầu trên báo đấu thầu hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc phát hành thư mời thầu cho ít nhất ba nhà thầu đủ năng lực. Năng lực kỹ thuật đáp ứng khả năng thực hiện gói thầu.

   – Nhà thầu có thể gửi Hồ sơ yêu cầu báo giá đến Nhà thầu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

   – Yêu cầu báo giá được gửi qua các kênh sau: trực tiếp hoặc gián tiếp đến trụ sở chính của nhà thầu, thư điện tử hoặc fax.

   Bước 2: Gửi và nhận báo giá:

   – Sau khi nhận được yêu cầu báo giá của bên mời thầu, nhà thầu sẽ lập và gửi báo giá theo yêu cầu sau khi xác nhận có khả năng đáp ứng yêu cầu báo giá nêu trên. Yêu cầu Báo giá..Các nhà thầu có thể gửi báo giá qua thư hoặc trực tiếp, hoặc qua email hoặc fax.

   – Các nhà thầu có trách nhiệm bảo mật tất cả các thông tin trong báo giá do mỗi nhà thầu gửi đến.

   – Sau thời hạn nộp báo giá, các nhà thầu lập Biên bản nhận báo giá theo thời hạn và gửi văn bản này cho các nhà thầu đã nộp báo giá trước đó.

   p>

   Bước 3: Đánh giá ưu đãi

   – Kết thúc giá thầu theo thời gian được chỉ định trong yêu cầu. Sau đấu thầu, nhà thầu có nghĩa vụ niêm phong hồ sơ. Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm đóng thầu, nhà thầu phải mở hồ sơ đề xuất do nhà thầu nộp.

   – Sau khi đấu thầu kết thúc, nếu nhà thầu muốn rút tài liệu và không tham gia đấu thầu nữa thì bên mời thầu có trách nhiệm lập biên bản và bàn giao tài liệu còn niêm phong (chưa mở, còn nguyên niêm phong). Nhà thầu, hoặc nếu Nhà thầu không có mặt, nó sẽ được gửi lại cho Nhà thầu qua đường bưu điện.

   – Sau khi mở thầu, các nhà thầu trải qua tối đa hai mươi ngày đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá chào hàng. Đánh giá đạt hoặc không đạt các nhà thầu căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm và công nghệ của từng nhà thầu để lựa chọn. Nhà thầu nào không đáp ứng các điều kiện trên sẽ bị đánh.

   – Sau khi đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ năng của nhà thầu, nhà thầu trúng thầu sẽ tiến hành xem xét giá, chọn giá nào thấp nhất.

   – Sau khi xác định danh sách các nhà thầu trúng thầu theo từng cấp, nhà thầu thương thảo với bên mời thầu để ký kết hợp đồng:

   Bước 4: Trình, xem xét, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

   – Sau khi hoàn tất thương thảo hợp đồng, nhà thầu có tối đa 4 ngày làm việc để nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

   – Sau khi cơ quan có thẩm quyền nhận được văn bản đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu, tối đa là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các văn bản nêu trên trên cơ sở xem xét nội dung báo cáo thẩm định của bên mời thầu. đơn vị đánh giá.

   – Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên trang thông tin điện tử về đấu thầu công.

   Bước 5: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

   Các bên sẽ tiếp tục đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng trên cơ sở kết quả chào hàng cạnh tranh đã được phê duyệt và biên bản đàm phán hợp đồng.

   Lưu ý Quy trình đấu thầu cạnh tranh rút gọn khác với đấu thầu cạnh tranh thông thường ở chỗ đối với đấu thầu cạnh tranh rút gọn, các nhà thầu không bắt buộc phải nộp bảo lãnh dự thầu, năng lực và kinh nghiệm cũng không được liệt kê. Tuy nhiên, để đảm bảo khả năng thực hiện hợp đồng, bên mời thầu vẫn cần xem xét năng lực, kinh nghiệm và công nghệ của nhà thầu cũng như giá dự thầu.

   Như vậy, qua phân tích ở trên, “báo giá cạnh tranh” là một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu được sử dụng thường xuyên và rộng rãi trong hoạt động đấu thầu. Cũng như các hình thức lựa chọn nhà thầu khác như chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp… việc áp dụng chào giá cạnh tranh trong đấu thầu cũng đòi hỏi phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể và theo một quy trình cụ thể.

   Đề xuất các trường hợp cụ thể:

   4. Tư vấn áp dụng chào giá cạnh tranh trong đấu thầu:

   Tóm tắt câu hỏi:

   Xin chào công ty luật duong gia, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau, tôi có hướng tới đây là lập một gói thầu xây lắp đơn giản và đã có một gói thầu là bản vẽ thiết kế của 700 triệu đồng. Vì vậy, khi tôi tiến hành áp dụng cho một đề nghị cạnh tranh hay không, tôi muốn cảm ơn bạn!

   Cố vấn:

   Theo quy định của Luật đấu thầu năm 2013 quy định rõ:

   Điều23. Chào hàng cạnh tranh

   1.Trong các trường hợp sau đây, gói thầu trong hạn mức do Chính phủ quy định được áp dụng đấu thầu cạnh tranh:

   a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn đơn giản, chung chung;

   b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, có tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng tương đương trên thị trường;

   c) Gói thầu xây lắp đơn giản có thiết kế bản vẽ shop drawing được phê duyệt.

   2. Một chào hàng cạnh tranh sẽ được đưa ra khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

   a) có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

   b) Được duyệt dự toán theo quy định;

   c) Kinh phí đã được bố trí phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu. “

   Mặt khác, Nghị định số 63/2014/nĐ-cp quy định:

   Điều 57. Phạm vi đấu thầu cạnh tranh

   1. Chào giá cạnh tranh có giá trị không quá 5 tỷ đồng theo thủ tục thông thường áp dụng cho gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu.

   2. Chào giá cạnh tranh theo thủ tục rút gọn áp dụng đối với gói thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu và các gói thầu quy định tại điểm b và điểm c Điều 1 của Luật này. bài báo. Giá trị quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu không quá 01 tỷ đồng và giá trị gói thầu mua sắm thông thường không quá 200 triệu đồng.

   Do đó, nếu gói thầu của bạn đáp ứng các yêu cầu của pháp luật thì bạn có thể áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.