Cập nhật đề thi chính thức môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2022. Sau đây là 24 câu hỏi thật của Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022, có đáp án và lời giải chi tiết! Tham khảo ngay prep.vn để kiểm tra số câu đúng/sai và ước lượng số điểm của bạn!

Tôi. Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2022 pdf

Dưới đây là 24 mã đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc gia 2022 do prep.vn sưu tầm và tổng hợp. Tải ngay file pdf này để ôn luyện hiệu quả và dễ dàng đạt điểm 9+ trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới:

Tải xuống 24 đề tiếng Anh quốc gia năm 2022 pdf

Hai. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2022 chính xác

Dưới đây là đáp án tất cả 24 môn thi Tiếng Anh THPT quốc gia năm 2022 do Bộ GD-ĐT công bố. Xem số câu sai, số câu đúng và điểm tổng kết!

1. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 401

1.

2.

3. một

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. một

11.

12.

13.

14.

15. một

16. một

17. Một

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. một

28.

29. một

30.

31.

32.

33. một

34.

35. một

36. một

37.

38. một

39.

40.

41.

42. một

43. một

44. một

45.

46. một

47.

48.

49. một

50.

2. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 402

1.

2.

3. một

4. Một

5.Một

6.

7.

8.

9.

10.

11. một

12.

13.

14.

15.

16. một

17. Một

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26. một

27.

28.

29.

30. một

31.

32.

33.

34. một

35. một

36.

37.

38.

39.

40. một

41.

42.

43. một

44.

45.

46.

47. một

48.

49.

50. một

3. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 403

1.

2.

3.

4. Một

5.

6.

7.

8.Một

9.

10. một

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46. một

47. một

48.

49.

50.

Chuẩn bị cho Kỳ thi Tiếng Anh THPT Quốc gia ngay!

4. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 404

1.

2.

3.

4.

5.Một

6.Một

7.Một

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17. Một

18.

19.

20.

21. một

22. một

23.

24. một

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32. một

33. một

34.

35. một

36.

37.

38. một

39. một

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46. một

47.

48. một

49.

50.

5. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT quốc gia năm 2022 – Mã đề 405

1. Một

2.

3.

4.

5.Một

6.

7.Một

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. một

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30. một

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38. một

39. một

40.

41.

42.

43.

44.

45. một

46.

47. một

48.

49.

50.

Bài viết tham khảo:

Đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 Đề-Đáp án dạng hình & Lời giải chi tiết

6. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 406

1.

2. một

3. một

4.

5.

6.

7.Một

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. một

16.

17.

18.

19.

20.

21. một

22. một

23.

24. một

25.

26.

27.

28.

29. một

30.

31.

32.

33. một

34.

35.

36. một

37. một

38.

39.

40.

41. một

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48. một

49.

50. một

7. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 407

1.

2.

3.

4. Một

5.

6.Một

7.

8.

9.

10. một

11.

12.

13. một

14.

15.

16. một

17.

18.

19. Một

20.

21.

22.

23. một

24. một

25.

26.

27.

28.

29. một

30.

31. một

32.

33. một

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46. một

47.

48.

49.

50.

8. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 408

1.

2. một

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Một

10.

11.

12.

13.

14. một

15.

16. một

17. Một

18. một

19.

20. một

21.

22.

23.

24. một

25.

26.

27.

28. một

29. một

30.

31.

32.

33. một

34.

35.

36.

37.

38.

39. một

40.

41.

42.

43.

44.

45. một

46.

47.

48. một

49.

50.

9. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 409

1. Một

2.

3. một

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. một

12.

13.

14. một

15.

16.

17.

18.

19. Một

20. một

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. một

29. một

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40. một

41.

42.

43.

44. một

45.

46. một

47.

48.

49. một

50.

10. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT quốc gia năm 2022 – Mã đề 410

1.

2.

3.

4. Một

5.

6.Một

7.

8.

9. Một

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. một

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37. một

38.

39.

40.

41.

42. một

43.

44. một

45. một

46.

47.

48. một

49.

50.

11. Đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 411

1. Một

2. một

3.

4. Một

5.

6.

7.Một

8.Một

9.

10. một

11.

12.

13.

14.

15. một

16. một

17.

18.

19.

20.

21. một

22.

23.

24.

25.

26. một

27.

28. một

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

12. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 412

1.

2.

3.

4.

5.Một

6.

7.Một

8.Một

9. Một

10.

11.

12.

13. một

14.

15. một

16.

17.

18. một

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25. một

26. một

27.

28. một

29.

30.

31.

32.

33.

34. một

35.

36.

37.

38. một

39.

40.

41.

42. một

43. một

44.

45.

46. một

47. một

48.

49.

50.

13. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 413

1.

2.

3.

4. Một

5.

6.

7.

8.

9.

10. một

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. một

19.

20.

21.

22. một

23.

24. một

25. một

26.

27. một

28.

29. một

30.

31.

32.

33.

34. một

35.

36. một

37. một

38.

39. một

40.

41.

42.

43. một

44.

45.

46. một

47.

48. một

49.

50.

14. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 414

1.

2. một

3.

4.

5.

6.

7.Một

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. một

21.

22.

23.

24.

25.

26. một

27.

28. một

29.

30. một

31.

32.

33.

34. một

35.

36.

37.

38.

39.

40. một

41. một

42. một

43.

44. một

45.

46.

47.

48. một

49.

50.

15. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 415

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. một

13.

14. một

15. một

16.

17. Một

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45. một

46.

47.

48.

49.

50.

16. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 416

1.

2. một

3.

4. Một

5.Một

6.

7.Một

8.

9.

10.

11. một

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. một

19.

20.

21.

22. một

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30. một

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38. một

39.

40.

41.

42.

43. một

44.

45.

46.

47.

48.

49. một

50.

17. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 417

1. Một

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. một

12.

13.

14.

15. một

16.

17.

18. một

19.

20.

21.

22.

23. một

24.

25. một

26. một

27.

28. một

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37. một

38.

39. một

40. một

41. một

42.

43.

44. một

45.

46.

47. một

48.

49.

50.

18. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 418

1.

2.

3.

4. Một

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. một

14.

15. một

16.

17.

18.

19. Một

20.

21.

22.

23.

24. một

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33. một

34.

35. một

36.

37.

38.

39. một

40.

41. một

42.

43.

44.

45. một

46.

47.

48.

49. một

50. một

19. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 419

1.

2. một

3. một

4.

5.

6.

7.Một

8.Một

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. một

21.

22.

23. một

24. một

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37. một

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44. một

45.

46. một

47. một

48.

49. một

50.

20. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 420

1.

2.

3. một

4.

5.Một

6.Một

7.Một

8.

9. Một

10.

11.

12.

13. một

14.

15.

16. một

17. Một

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25. một

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38. một

39.

40.

41. một

42.

43. một

44. một

45. một

46.

47. một

48.

49.

50.

21. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 421

1.

2. một

3. một

4.

5.

6.

7.Một

8.

9. Một

10.

11.

12. một

13. một

14.

15.

16.

17. Một

18.

19.

20.

21.

22. một

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48. một

49.

50. một

22. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 422

1. Một

2.

3. một

4.

5.

6.

7.Một

8.Một

9.

10.

11.

12.

13. một

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. một

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29. một

30. một

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39. một

40. một

41.

42. một

43.

44.

45. một

46.

47. một

48.

49.

50. một

23. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 – Mã đề 423

1.

2.

3.

4. Một

5.

6.Một

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. một

19.

20. một

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29. một

30.

31. một

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42. một

43.

44. một

45.

46. một

47.

48. một

49.

50.

24. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT quốc gia năm 2022 – Mã đề 424

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.Một

9. Một

10.

11. một

12.

13. một

14.

15. một

16. một

17.

18. một

19.

20. một

21.

22. một

23.

24.

25.

26. một

27.

28.

29.

30.

31. một

32.

33.

34.

35. một

36.

37. một

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45. một

46.

47.

48.

49. một

50.

Trên đây là đáp án và lời giải chi tiết của đề thi thật môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2022. Hãy để lại lời nhắn bên dưới và cho chúng tôi biết điểm ước tính của bạn!

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.