[Bài 9 Hóa học 10] Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Hóa 10: Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố hóa học theo chu kỳ, định luật tuần hoàn.

Bài 1:Trong một chu kì, bán kính nguyên tử của một nguyên tố

A. tăng khi điện tích hạt nhân tăng.

giảm khi điện tích hạt nhân tăng.

Giảm khi tính phi kim tăng.

Cả b và c đều đúng.

Chọn câu trả lời đúng nhất.

d đúng.

Bài 2:Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm a:

A. tăng khi điện tích hạt nhân tăng.

giảm khi điện tích hạt nhân tăng.

Giảm khi tính kim loại giảm.

Cả a và c đều đúng.

Chọn câu trả lời đúng nhất.

d đúng.

Người đăng 3: Thuộc tính nào sau đây thay đổi định kỳ?

a) Trạng thái hóa trị cao nhất với oxi. d) Số lớp vỏ electron.

b) Khối lượng nguyên tử. e) Số electron trong nguyên tử.

c) Số electron lớp ngoài cùng.

Trả lời: Các thuộc tính sau được lặp lại.

a) Trạng thái hóa trị cao nhất với oxi. c) Số electron ở lớp ngoài cùng.

Bài 4: Các halogen được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần (từ trái sang phải) như sau:

A. tôi, br, cl, f. c. i, br, f, cl.

f, cl, br, i. d. br, i, cl, f.

Chọn câu trả lời đúng.

a đúng.

Câu 5: Các nguyên tố thuộc chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giảm dần độ âm điện từ trái sang phải như sau:

A. f, o, n, c, b, be, li.

li, b, be, n, c, f, o.

Vâng, Lee, c, b, o, n, f.

n, o, f, li, be, b, c.

Chọn câu trả lời đúng

a đúng.

bài 6. Oxit cao nhất của nguyên tố r ứng với công thức ro2. Phần tử r là

A. magie. b.Nitơ. c. carbon. d.Photpho.

Chọn câu trả lời đúng.

c là chính xác.

Bài 7:Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

A. Phi kim mạnh nhất là iot.

Kim loại mạnh nhất là liti.

Phi kim mạnh nhất là flo.

Kim loại yếu nhất là xêzi.

Chọn câu trả lời đúng.

c là chính xác.

Bài 8. (10 trang 48)Viết cấu hình electron của nguyên tử magie (z = 12). Hỏi nguyên tử magie nhường bao nhiêu electron để có cấu hình electron của nguyên tử khí gần nhất trong bảng tuần hoàn? Magiê có tính chất kim loại hay phi kim?

Giải 8: Cấu hình electron của nguyên tử mg (z = 12): 1s22s22p63s2. Để đạt cấu hình electron của khí hiếm (ne) gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử mg nhường 2 electron để nhận 8e ở lớp vỏ ngoài cùng. mg là một kim loại.

mg – 2e → mg2+

Poster 9 trang 48 Hóa học 10: Viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh s (z = 16). Để thu được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử lưu huỳnh phải nhận thêm hay nhường bao nhiêu electron? Lưu huỳnh là kim loại hay phi kim?

Hướng dẫn bài 9: Cấu hình electron của nguyên tử s (z = 16): 1s22s22p63s23p4.

Để đạt cấu hình electron của khí hiếm (ar) gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử s nhận 2 electron, thu thêm 8e ở lớp vỏ ngoài cùng. s là phi kim

s + 2e → s2-

Bài 10: Độ âm điện của nguyên tử là gì? Giá trị độ âm điện của các nguyên tử trong cụm thay đổi như thế nào khi số điện tích hạt nhân tăng?

Trả lời: Độ âm điện của một nguyên tố đặc trưng cho khả năng hút electron trong phân tử của nguyên tố đó (electron bị hút là electron liên kết giữa các nguyên tử. Các nguyên tử trong phân tử).

Độ âm điện của nguyên tử nguyên tố nhóm a giảm dần khi điện tích hạt nhân tăng.

Ví dụ: ia 3li 11na 19k 37pb 35co

Độ âm điện: 1 0,9 0,8 0,8 0,7

Bài 11: Nguyên tử nào trong bảng tuần hoàn có giá trị độ âm điện lớn nhất? Tại sao?

Trả lời: Nguyên tử của nguyên tố flo có độ âm điện lớn nhất vì:

– Flo là phi kim mạnh nhất,

– Trong bảng tuần hoàn, nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm via có độ âm điện lớn nhất so với nguyên tử của các nguyên tố cùng chu kỳ. Trong nhóm a, nguyên tử của nguyên tố đứng đầu có độ âm điện lớn nhất.

Bài 12 trang 48: Cho hai nhóm chất sau:

li2o beo b2o3 co2 n2o5

ch4 nh3 h2o hf

Xác định hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất với oxi và hiđro.

Giải 12: Trong hai dãy sau: li2o beo b2o3 co2 n2o5

ch4 nh3 h2o hf.

– Hóa trị cao nhất của oxi tăng dần từ i → v

– Hóa trị của hiđro giảm dần từ iv → i.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.