Tôi. Sự kiện lịch sử lớn

Trong 30 năm (từ 1917 đến 1945) đã diễn ra nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử thế giới. Sự kiện chính:

Hai. Nội dung chính

– Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thành công, chủ nghĩa xã hội lần đầu tiên trở thành hiện thực ở một nước tư bản chủ nghĩa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười ở Liên Xô và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã tác động lớn đến tình hình thế giới.

– Phong trào đấu tranh cách mạng ở các nước tư bản Âu, Mỹ lên cao và có những chuyển biến mới. Ở nhiều nước, Đảng Cộng sản ra đời. Trên cơ sở đó, Quốc tế Cộng sản được thành lập và lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười – con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa.

– Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, với sự phát triển của phong trào dân chủ tư sản, giai cấp vô sản non trẻ bắt đầu trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng.

– Trong những năm bùng nổ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản lâm vào khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933). Cuộc khủng hoảng này đã dẫn đến thắng lợi của chủ nghĩa phát xít ở I-ta-li-a, Đức, Nhật đang âm mưu gây chiến tranh chia cắt thế giới.

– Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại, chấm dứt một thời kỳ phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.