1. Số có nghĩa là <?xml:namespace prefix=”o” ns=”urn:schemas-microsoft-com:office:office” ? ?>

Kết quả của phép đo trực tiếp phải được ghi lại để người dùng dữ liệu hiểu được độ chính xác của phép đo. Về nguyên tắc, dữ liệu nên được ghi lại sao cho chỉ có chữ số cuối cùng là không chắc chắn. Một con số không chắc chắn là con số được ước tính trên thang đo chia cho các công cụ không đạt được giá trị đó.

Ví dụ: ghi thể tích là 23,40 ml có nghĩa là thang đo là 0,1 ml và số đọc ml là không xác định (ước tính). Số đáng tin cậy cùng với số không chắc chắn đầu tiên được gọi là số có nghĩa.

2. Quy tắc xác định số có nghĩa

Tất cả các số không đều là số không và là số hợp lệ trong phép đo.

Ví dụ: Số đo: 24,7 m; 0,734 m; 714 m. Các số này có 3 chữ số có nghĩa.

Các số không xuất hiện giữa các chữ số khác 0 là các chữ số hợp lệ.

Ví dụ: Số đo: 7,0003 mét; 40,79 mét; 1,503 mét. Các số này có 4 chữ số có nghĩa.

Các số 0 xuất hiện trước tất cả các chữ số khác 0 là vô nghĩa.

Ví dụ: Các phép đo: 0,0071 m; 0,42 m; 0,000099 m. Các số này chỉ có 2 chữ số có nghĩa.

Số 0, các chữ số có nghĩa ở cuối mỗi số và ở bên phải dấu thập phân.

Ví dụ: Số đo: 43,00 m; 1,010 m; 9,000 m. Các số này có 4 chữ số có nghĩa.

Số không được sử dụng để đặt dấu thập phân không được bao gồm trong ý nghĩa.

Ví dụ, chỉ có 2 chữ số có nghĩa (3 và 4) trong số 0,0034, nhưng có 4 chữ số có nghĩa trong 3,040.

Đối với số phức, chúng thường được chuyển thành số thập phân và chỉ phần nguyên của số mới được tính là số có nghĩa.

Ví dụ: 1064 = 1.064.10 3 có 4 chữ số có nghĩa

0.000520 = 5,20.10 -4 có 3 chữ số có nghĩa hoặc viết 5.2.10 -4 có 2 chữ số có nghĩa

Theo quy tắc trên thì số 2,4g có 2 chữ số có nghĩa. Nếu đổi ra miligam thì phải viết 2.4.10 3mg (2 chữ số có nghĩa), không biết 2.400 (4 chữ số có nghĩa).

3. Quy tắc làm tròn

Chỉ làm tròn phép tính ở kết quả cuối cùng để giảm độ chính xác của kết quả do làm tròn ở các khâu trung gian.

Nếu số ngay sau chữ số có nghĩa nhỏ hơn 5, hãy bỏ qua tất cả các chữ số có nghĩa tiếp theo. Nếu các chữ số theo sau ý nghĩa lớn hơn hoặc bằng 5, hãy thêm 1 vào ý nghĩa cuối cùng.

Khi cộng, trừ chỉ giữ nguyên số chữ số thập phân của hạng mục có số chữ số thập phân nhỏ nhất ở kết quả cuối cùng.

Ví dụ: a = 6.145 + 13,24 = 54.085

Vòng a = 54,1 (số thập phân)

b = 1374.252 – 309,48 = 1.604.772

làm tròn thì b = 1.064,77 (hai chữ số thập phân)

Khi nhân, chia ta giữ kết quả cuối cùng có số nghĩa bằng với dấu của thừa số có số chữ số có nghĩa ít nhất.

Ví dụ: x = (3,084 x 0,2750/41,256 = 0,020557

làm tròn thì x = 0,0206 (3 số có nghĩa)

y = (6.125.10 -5x 3.7.10 -8)/5.73.10 3= 4.220.10 -16

làm tròn thì y = 4.2.10 -16(2 số có nghĩa)

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.