Xem toàn bộ tài liệu lớp 11: tại đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

 • Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11
 • Giải bài tập thực hành Hóa học lớp 11
 • Sách giáo viên Hóa học lớp 11
 • Sách giáo khoa Hóa học nâng cao lớp 11
 • Sách giáo viên Hóa học nâng cao lớp 11
 • Giải Hóa học nâng cao lớp 11
 • Sách bài tập Hóa học lớp 11
 • Sách bài tập Hóa học nâng cao lớp 11
 • Giải bài tập Hóa học 11-19: Bài tập: Tính chất hóa học của cacbon, silic và hợp chất của chúng giúp học sinh giải toán, hệ thống kiến ​​thức, hình thành thói quen học tập và làm việc khoa học, tạo nền tảng cho việc học tập sau này. Khả năng nhận thức và Phát triển vận động:

  Bài 1 (tr. 86 sgk Sinh 11): Giải thích sự giống nhau và khác nhau về tính chất của khí cacbonic và silic đioxit?

  Giải pháp:

  Giống nhau: Đều là oxit axit

  co2 + 2naoh → na2co3 + h2o

  Silicon điôxit hòa tan chậm trong kiềm đặc nóng, nhưng dễ hòa tan trong kiềm nóng chảy:

  sio2 + 2naohn,c → na2sio3 + h2o

  Khác:

  – Thuộc tính vật lý:

  + khí không màu

  + ít tan trong nước

  – Tính chất hóa học:

  + đang bị oxy hóa

  Khí cacbonic + 2 mg → c + 2 mg

  – Thuộc tính vật lý:

  + rắn

  + không tan trong nước

  – Tính chất hóa học:

  + tan trong axit hf

  sio2 + hf → sif4 + 2h2o

  Bài 2 (tr. 86 sgk Hóa 11): Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

  A. c và đồng

  Khí cacbonic

  k2co3 và sio2

  h2co3 và na2sio3

  Gầy và cao

  co2 và mg

  sio2 và hcl

  Tôi. có và không

  Giải pháp:

  Các câu trả lời a, c, e, h

  Phương trình hóa học của chất phản ứng:

  co2 + 2naoh → na2co3 + h2o (hoặc co2 + nah → nahco3)

  h2co3 + na2sio3 → na2co3 + h2sio3

  2 mg + co2 → c + 2 mg

  Tôi. si + 2naoh + h2o → na2sio3 + 2h2

  Bài 3 (Học kỳ 11 tr.86): Có các chất sau: co2, na2co3, c, naoh, na2sio3, h2​sio3. Lập dãy chuyển hóa giữa các chất và viết phương trình hóa học.

  Giải pháp:

  Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 3 Trang 86 Sgk Hoa 11 1

  1.c + o2 -to→ co2

  2. co2 + 2naoh → na2co3 + h2o

  3. na2co3 + ba(oh)2 → baco3 + 2naoh

  4.sio2 + 2naoh, nhiệt → na2sio3 + h2o

  5.na2sio3 + 2hcl → 2nacl + h2sio3

  Bài 4 (trang 86 sgk Hóa 11): 5,94 g hỗn hợp k2co3 và na2co3 phản ứng với dung dịch h2so4 dư thu được 7,74 g hỗn hợp muối khan k2so4 và na2so4. Thành phần mixin đầu tiên là:

  A. 3,18 g na2co3 và 2,76 g k2co3

  3,81 g na2co3 và 2,67 g k2co3

  3,02 g na2co3 và 2,25 g k2co3

  4,27 gam na2co3 và 3,82 gam k2co3

  Giải pháp:

  – Trả lời a

  – Nói số mol của na2co3 x và k2co3 y mol

  Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 4 Trang 86 Sgk Hoa 11 2

  Ta có hệ phương trình:

  Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 4 Trang 86 Sgk Hoa 11 3

  ⇒ mna2co3= 106.0,03 = 3,18 (gam)

  mk2co3= 138.0,02 = 2,76 (gam)

  ⇒ Trả lời một

  Bài 5 (tr. 86 sgk Hóa 11): Cần 8,96 lít oxi (đo ở đktc) để đốt cháy 6,80 gam hỗn hợp X gồm hiđro và cacbon monoxit. Xác định phần trăm thể tích và phần trăm khối lượng x?

  của hỗn hợp

  Giải pháp:

  Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 86 Sgk Hoa 11 5

  Số mol h2 gọi là x, số mol co gọi là y mol

  Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 86 Sgk Hoa 11 6 Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 86 Sgk Hoa 11 7

  Bài 6 (tr. 86 sgk Lý 11): Một loại thủy tinh có thành phần hóa học được cho bởi công thức k2o.pbo.6sio2. Tính khối lượng k2co3, pbco3 và sio2 cần dùng để sản xuất 6,77 tấn thủy tinh. Coi hiệu suất quá trình là 100%.

  Giải pháp:

  Số mol thủy tinh là:

  Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 6 Trang 86 Sgk Hoa 11 1

  Suy ra từ công thức của thủy tinh:

  nk2co3 = npbco3 = nglass = 0,01.106 mol

  Tính k2co3 = 0,01. 106. 138(g) = 1,38. 106(g) = 1,38(tấn)

  Chất lượng pbco3 = 0,01. 106. 267(g) = 2,67. 106(gam) = 2,67(tấn)

  nsio2 = 6nglass = 6.0.01. 106 mol = 0,06. 106 nốt ruồi

  Chất lượng sio2 = 0,06. 106. 60(g) = 3,6 tấn

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.