Link kiến ​​thức hay và chi tiết nhất với các bài giải Toán lớp 6 trang 76 tập 1 chương 3 chương 6 toán 6 tập 1 sẽ giúp các em học sinh hoàn thành bài tập trang 76 môn Toán lớp 6 một cách dễ dàng.

Đáp án sgk Toán 6 Trang 76 Tập 1 Mối liên hệ tri thức

bài 3.50 trang 76 toán 6 tập 1:

Sử dụng số âm để biểu thị thông tin sau:

a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống dưới 60oC đến 0oC

b) Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, một tháng công ty lỗ 2 triệu đồng.

Giải pháp:

a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống tới – 60oC.

b) Do dịch bệnh, một tháng công ty kiếm được – 2 triệu đồng.

bài 3.51 trang 76 toán 6 tập 1:

Các số trong a, b, c, d, số nào là số dương, số nào là số âm, nếu:

a>0;b<0;c≥1;d≤-2. .

Giải pháp:

+) a dương vì a > 0.

+) b âm vì b <; 0

+) c dương vì c ≥ 1 hoặc c >; 1

+) d âm vì d ≤ -2 hoặc d <; 0.

Vậy các số dương là: a,c

Số âm là: b, d.

bài 3.52 trang 76 toán 6 tập 1:

Liệt kê các phần tử trong tập hợp sâu và tính tổng chúng:

a) s = {x ∈ z|- 5 <; × 5}

b) t = {x ∈ z|- 7 ≤ x <; 1}.

Giải pháp:

a) Các số nguyên lớn hơn -5 và nhỏ hơn hoặc bằng 5 là: -4; -3; -2; -1; 0;1; 2; 3; 4; 5

Do đó s = {-4;-3;-2;-first;0;first;2;3;4;5}

Tổng các số trong tập hợp s là: (-4) + (- 3) + (- 2) + (- 1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5

= [(- 4) + 4] + [(- 3) + 3] + [(- 2) + 2] + [(- 1) + 1] + 0 + 5

= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 5 = 5

b) Các số nguyên lớn hơn hoặc bằng -7 và nhỏ hơn 1 là: -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0

Do đó t = {-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0}

Tổng các số trong tập hợp t là: (-7) + (- 6) + (- 5) + (- 4) + (- 3) + (- 2) + (- 1) + 0

= – (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

= – 28.

bài 3.53 trang 76 toán 6 tập 1:

Tính toán hợp lý:

a) 15.(-236) + 15.235;

b) 237.(-28) + 28,137;

c) 38.(27 – 44) – 27.(38 – 44).

Giải pháp:

a) 15.(-236) + 15.235

= 15.(-236 + 235)

= 15.[ – (236 – 235)]

= 15.(-1)

=-15

b) 237.(-28) + 28,137

= (-237).28 + 28.137

= 28.(- 237 + 137)

= 28.[- (237 – 137)]

= 28.(-100)

= – 2 800

c) 38.(27 – 44) – 27.(38 – 44)

= 38,27 – 38,44 – 27,38 + 27,44

= (38,27 – 27,38) + (27,44 – 38,44)

= 0 + 44.(27 – 38)

= 44.(27 – 38)

= 44.(-11)

= – 484.

bài 3.54 trang 76 toán 6 tập 1:

Tính giá trị của biểu thức (-35). x – (-15). 37 Trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 15;

b) x = -37.

Giải pháp:

a) Thay x = 15 vào biểu thức p, ta được:

p = (-35). x – (-15). 37

= (-35). 15 – (-15). 37

= (-35). 15 + 15. 37

= 15.(- 35 + 37)

= 15. 2

= 30

b) Thay x = – 37 vào biểu thức p, ta được:

p = (-35). (-37) – (-15). 37

= 35. 37 + 15. 37

= 37. (15 + 35)

= 37. 50

= 1 850.

bài 3.55 trang 76 toán 6 tập 1:

Có hai số nguyên a và b khác a – b không.

a) lớn hơn a và b?

b) lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b?

Trong mỗi trường hợp, hãy đưa ra một ví dụ bằng số

Giải pháp:

a) Ví dụ a = 5, b = – 3 thì ta có: a – b = 5 – (- 3) = 5 + 3 = 8

Vì 8 > 5 và 8 > – 3 nên hiệu giữa a – b lớn hơn a và b.

Vậy tồn tại hai số nguyên a và b có hiệu a-b lớn hơn a và b.

b) Ví dụ a = – 3, b = – 1, ta có: a – b = (- 3) – (- 1) = (- 3) + 1 = – (3 – 1) = – 2

Vì 3 > 2> 1 nên là -3 <- 2 <- 1 hoặc a < a – b <

Vậy tồn tại hai số nguyên a và b có hiệu a-b lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b.

bài 3.56 trang 76 toán 6 tập 1:

Đối với 15 số có tính chất: tích của 5 số bất kỳ là số âm. Tích của 15 số này có dấu gì?

Giải pháp:

Tích của 15 số đã cho có thể chia thành ba nhóm, mỗi nhóm có 5 thừa số.

Theo giả thiết, tích số của từng bộ 5 nhân tử đều âm nên mỗi bộ tích đều mang dấu âm. Vậy tích của ba nhóm là âm.

Vậy tích của 15 số này mang dấu âm.

Xem thêm các bài giải bài tập toán lớp 6 liên hệ kiến ​​thức hay, bổ sung chi tiết:

 • Toán lớp 6 Bài 18: Tam giác đều. Quảng trường. lục giác đều

 • Toán 6 Bài 19: Hình chữ nhật. Hình bình hành hình thoi. Hình thang cân

 • Toán lớp 6 Bài 20: Chu Vi Và Diện Tích Một Số Hình Tứ Giác Đã Học

 • Bài tập Toán lớp 6 trang 95 – 96

 • Bài tập cuối chương 4 môn Toán lớp 6 Trang 97

  Ngân hàng đề thi lớp 6 tại

  khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Toán, Ngữ Văn lớp 6

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.