thi247.com giới thiệu đến các em tài liệu pdf sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao (download miễn phí), giúp các em truy vấn nhanh lý thuyết, kiến ​​thức và nội dung bài học môn hóa học. Lớp 12 Nâng cao.

Nội dung sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao: chương 1. este – lipit. Bài 1 este. Bài 2 Lipit. Chất tẩy rửa bài 3. Giải bài tập Bài 4: Mối quan hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon. Chương 2 Cacbohydrat. Bài 5 Glucozơ. Bài 6 Sucroza. 7. Tinh bột. Bài 8 Xenlulozơ. Giải bài tập Bài 9: Cấu tạo và tính chất của một số loại cacbohydrat điển hình. Bài 10 Bài tập 1: Điều chế este và tính chất của một số cacbohydrat. chương 3. Axit amin-axit amin-protein. Bài 11. amin. Bài 12 Amin Axit. Bài 13. peptit và protein. Giải bài tập Bài 14: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein. Bài 15 Bài tập 2: Một số tính chất của amin, amino axit và protein. Chương 4 Polyme và vật liệu polyme. Bài 16. Giới thiệu về Polyme. Bài 17 Vật Liệu Polime. Bài 18. Bài tập: Polime và vật liệu polime. Chương 5 Khái quát chung. Bài 19 Kim loại và Hợp kim. Bài 20. Dãy điện hoá của kim loại. Giải bài tập Bài 21: Tính chất của kim loại. Bài 22 Sự điện phân. Bài 23 Ăn Mòn Kim Loại. Bài 24. Điều chế kim loại. Giải bài tập Bài 25: Sự Điện Phân – Ăn Mòn Kim Loại – Điều Chế Kim Loại. Bài 26 Bài tập 3: Dãy điện hoá của kim loại. chế biến kim loại. Bài 27 Bài tập 4: Sự Ăn Mòn Kim Loại. Kim loại có khả năng chống ăn mòn. Chương 6 Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thổ – Nhôm. Bài 28. Các kim loại kiềm. Bài 29. Một số hợp chất kim loại kiềm quan trọng. Bài 30. kim loại đất hiếm. Bài 31. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ. Giải bài tập Bài 32: Tính chất của kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ. Bài 33. nhôm. Bài 34. Một số hợp chất quan trọng của nhôm. Giải bài tập Bài 35: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm. Bài 36 Bài tập 5: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng. Bài 37 Bài tập 6: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm. Chương 7 Crom-sắt-đồng. Cốp sau 38. Mạ crôm. Bài 39. Một số hợp chất của crom. Sau 40. sắt. bài 41. Một số hợp chất của sắt. Bài 42. Hợp kim sắt từ. Bài 43. Đồng và một số hợp chất của đồng. Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác. Giải bài tập Bài 45: Tính chất của crom, sắt và hợp chất của chúng. Giải bài tập Bài 46: Tính chất của Đồng và Hợp chất của Đồng. Giới thiệu sơ lược về kim loại ag, au, ni, zn, sn, pb. Bài 47. Bài tập thực hành: Tính chất hóa học của crom, sắt, đồng và hợp chất của chúng. Chương 8 phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch. Bài 48. Nhận biết một số cation trong dung dịch. Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch. Bài 50. Nhận biết một số chất khí. Bài 51. Chuẩn độ axit-bazơ. Bài 52. Chuẩn độ oxi hóa khử được thực hiện bằng phương pháp permanganat. Giải bài tập Bài 53: Biết một số chất vô cơ. Bài 54 Bài tập 8: Nhận biết một số ion trong dung dịch. Bài 55. Bài tập 2: Chuẩn độ các dung dịch. Chương 9 Hóa chất và những vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Bài 56. Hóa học và Phát triển kinh tế. Bài 57. Hóa học và các vấn đề xã hội. Bài 58. Các vấn đề về hóa chất và môi trường.

[quảng cáo]

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.