Tôi. Nhân hai số nguyên

1. Nhân hai số nguyên khác dấu

Nhận xét: Tích của hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm.

Lưu ý:

Với hai số nguyên dương \(a\) và \(b\), ta có:

\(\left( { + a} \right).\left( { – b} \right) = – a.b\)

\(\left( { – a} \right).\left( { + b} \right) = – a.b\)

Ví dụ:

a) \(( – 20,5 = – \left( {20,5} \right) = – 100.\)

b) \(15.\left( { – 10} \right) = – \left( {15.10} \right) = – 150.\)

c) \(20.\left( { + 50} \right) + 4.\left( { – {\rm{ }}40} \right) = 1000 – (4,40) = 1000 – 160 = 840.\)

2. Nhân hai số nguyên cùng dấu

Nhân hai số nguyên âm:

Nhận xét:

– Khi nhân hai số nguyên dương ta nhân chúng giống như nhân hai số tự nhiên.

– Tích của hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên dương.

Lưu ý:

Với hai số nguyên dương \(a\) và \(b\), ta có:

\(\left( { – a} \right).\left( { – b} \right) = ( + a).( + a) = a.b\)

\(\left( { – a} \right).\left( { + b} \right) = – a.b\)

Ví dụ:

a) \(( – 4).( – 15) = 4,15 = 60\)

b) \(\left( { + 2} \right).( + 5) = 2,5 = 10\).

Hai. Tính chất của phép nhân số nguyên

Nhận xét:

Trong một sản phẩm đa yếu tố, chúng ta có thể:

– Hoán đổi hai thừa số tùy ý.

– Sử dụng dấu ngoặc để nhóm các yếu tố tùy ý:

Lưu ý:

+)\(a.1 = 1.a = a\)

+)\(a.0 = 0.a = 0\)

+) Cho hai số nguyên \(x,\,\,y\):

Nếu \(x.y = 0\) thì \(x = 0\) hoặc \(y = 0\).

Ví dụ 1:

a) \(\left( { – 3} \right).5 = 5.\left( { – 3} \right) = – 15\)

b) \(\left[ {\left( { – 2} \right).7} \right].\left( { – 3} \right) = \left( { – 2} \right).\left[ {7.\left( { – 3} \right)} \right] = \left( { – 2} \right).\left ({-21}\phải) = 42\)

c) \(\left( { – 5} \right).12 + \left( { – 5} \right).88 = \left( { – 5} \right) .\left( {12 + 88} \right) = \left( { – 5} \right).100 = – 500\).

d) \(\left( { – 9} \right).36 – ( – 9,26 = \left( { – 9} \right).\left( {36 – 26} right) = \left( { – 9} \right).10 = – 90\)

Ví dụ 2:

Nếu \(\left({x – 1} \right)\left({x + 5} \right) = 0\) thì \(x – 1 = 0\) hoặc \(x + 5 = 0\).

Suy ra \(x = 1\) hoặc \(x = – 5\).

Ba. Khả năng tách rời và khả năng tách rời trong tập hợp số nguyên

1. Khả năng tách rời

Ví dụ:

\(( – 15) = 3.( – 5)\) Vậy ta nói:

+) \( – 15\) chia hết cho \(( – 5)\)

+) \( – 15:( – 5) = 3\)

+) \(3\) là thương của \( – 15\) chia cho \( – 5\).

2. Chia hai số nguyên khác dấu

Ví dụ:

 1. a) \(( – 27):3 = – \left( {27:3} \right) = – 9\).
 2. b) \(36:\left( { – 9} \right) = – \left( {36:9} \right) = – 4\)
 3. 3. Tính tách được của hai số nguyên cùng dấu

  Lưu ý: Phép chia hai số nguyên dương là phép chia hai số tự nhiên.

  Lưu ý:

  Cách nhận biết ký hiệu của thương:

  \(\begin{array}{l}\left( + \right):\left( + \right) = \left( + \right)\\\ Trái (-\Phải): \Trái (-\Phải) = \Trái (+ \Phải) \\\Trái (-\Phải): \Trái (+ \Phải) = \left( – \right)\\\left( + \right):\left( – \right) = \left( – \right)\end{array} )

  Ví dụ:

  1. a) \(( – 36):( – 4) = 36:4 = 9\)
  2. b) \(\left( { – 35} \right):( – 7) = 35:7 = 5\).
  3. Bốn. Bội và ước của số nguyên

   Nhận xét:

   – Nếu \(a\) là bội số của \(b\) thì \( – a\) cũng là bội số của \(b\).

   – Nếu \(b\) là ước của \(a\) thì \( – b\) cũng là ước của \(a\).

   Lưu ý: Khi \(c\) vừa là ước của \(a\) vừa là ước của \(b\) thì \(c ) được gọi là ước chung của \(a\) và \(b\).

   Ước chung của hai số nguyên \(a,\,b\) là uc(a, b).

   Ví dụ 1:

   a) \(5\) là ước của \( – 30\), vì \(\left( { – 30} \right) \vdots 5\).

   b) \( – 42\) là bội số của \( – 7\), vì \(\left( { – 42} \right) \vdots \left( { – 7} \phải)\).

   Ví dụ 2:

   a) Các ước của 4 là: \(1;\, – 1;\,2;\, – 2;\,4;\, – 4\).

   b) Các bội số của 8 là: \(0;\,8;\, – 8;\,16;\, – 16;…\)

   Ví dụ 3:

   Ta thấy rằng \(1;\, – 1;\,2;\, – 2\) vừa là ước của \(6\) vừa là \(4 ) ) Vì vậy chúng được gọi là ước chung của \(6\) và \(4\).

   Sau đó ta viết: uc(6; 4)={1;-1;2;-2}.

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.