(chứng thư thẩm định giá tài sản tdvc) – Chứng thư thẩm định giá là văn bản do công ty hoặc cơ quan thẩm định giá lập để xác nhận giá trị của tài sản và xác nhận giá trị của tài sản đó. Các tuyên bố là đúng, phân tích còn hạn chế và các giả định được thiết lập đã được báo cáo và xác minh dựa trên tên và địa chỉ của người kiểm tra. Chứng thư thẩm định giá được sử dụng để thông báo cho khách hàng, khách hàng và các bên có liên quan của chủ doanh nghiệp thẩm định giá về kết quả của Báo cáo kết quả thẩm định giá. Nội dung cơ bản của báo cáo kết quả đánh giá sẽ được ghi trong chứng thư đánh giá như sau:

 • Số hợp đồng lập dự toán và/hoặc công văn/đơn yêu cầu lập dự toán.
 • Thông tin về thẩm định viên.
 • Thông tin chính về tài sản thẩm định (tên, loại tài sản, đặc điểm pháp lý, kinh tế – kỹ thuật).
 • Mục đích định giá.
 • Thời gian đánh giá.
 • Cơ sở pháp lý.
 • Cơ sở giá trị thẩm định giá tài sản.
 • Giả định và giả định đặc biệt
 • Các phương pháp và cách tiếp cận đánh giá.
 • Các loại trừ và hạn chế của kết quả đánh giá.
 • Kết quả đánh giá cuối cùng.
 • Họ và tên, số thẻ, chữ ký của người đánh giá được chỉ định thực hiện đánh giá đã ký báo cáo.
 • Họ tên, số thẻ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp được đánh giá tại lĩnh vực đánh giá (nếu có) ký tên, đóng dấu của doanh nghiệp được đánh giá. trong việc định giá doanh nghiệp. Họ tên công ty thẩm định giá, số thẻ, chữ ký của người phụ trách chi nhánh công ty thẩm định giá, dấu của chi nhánh công ty thẩm định giá có quyền cấp chứng chỉ tại chi nhánh công ty thẩm định giá được ủy quyền của công ty thẩm định giá . Lee>
 • Thời hạn hiệu lực của kết quả thẩm định giá.
 • Các phụ lục bổ sung (nếu có).
 • Gửi chứng thư thẩm định giá cho khách hàng, trong đó có báo cáo kết quả thẩm định giá.

  Có thể bạn quan tâm

  • Báo cáo kết quả đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá số 06
  • Tiêu chuẩn thẩm định giá của Việt Nam
  • Tiêu chuẩn thẩm định giá trị số 13 Thẩm định tài sản vô hình (tĐgvn 13)

  • Hướng dẫn thẩm định giá Việt Nam số 04 Nguyên tắc kinh tế cho hoạt động thẩm định giá

  • Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam số 07 Phân loại tài sản thẩm định giá

  • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 Định giá bất động sản

  • Đánh giá doanh nghiệp theo Tiêu chí đánh giá số 12

  • Theo tiêu chuẩn thẩm định giá số 02, giá thị trường được sử dụng làm cơ sở thẩm định giá

  • Tiêu chuẩn đánh giá giá trị số 03 Lấy giá phi thị trường làm cơ sở đánh giá

   1.Mẫu báo cáo kết quả thẩm định giá theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06 như sau:

   a.Áp dụng đối với công ty thẩm định giá:

   ……, ngày… tháng……………

   Báo cáo kết quả định giá

   (Đính kèm số chứng nhận…………..Ngày…./…/….)

   1. Thông tin công ty thẩm định giá

   Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ văn phòng giao dịch (nếu có).

   2. Thông tin cơ bản về định giá

   • Thông tin khách hàng thẩm định tài sản, số hợp đồng thẩm định, và/hoặc văn bản yêu cầu thẩm định.
   • Tên của tài sản đang được đánh giá.
   • Thời gian đánh giá.
   • Mục đích định giá.
   • Các nguồn thông tin được sử dụng trong quá trình định giá và mức độ kiểm tra, đánh giá các nguồn thông tin đó.
   • Cơ sở pháp lý cho việc định giá.
   • 3. Thông tin tổng quan thị trường, thông tin thị trường giao dịch cho các nhóm (loại) tài sản định giá

    • Có thể chứa các thông tin sau:
    • Tổng quan về thị trường
    • Trạng thái cung cầu và triển vọng của nhóm (loại) tài sản được thẩm định.
    • Phân tích các thuộc tính thay thế hoặc cạnh tranh.
    • Thông tin về kinh tế, xã hội và các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá trị của tài sản được thẩm định.
    • Thông tin bổ sung có liên quan.
    • 4. Thông tin tài sản định giá

     Căn cứ kết quả khảo sát thực tế, thu thập thông tin và phân tích thông tin, theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 của tiêu chuẩn này, trình bày các thông tin chi tiết của tài sản thẩm định.

     5. Cơ sở định giá tài sản thẩm định

     6.Các giả thiết và giả định đặc biệt (nếu có).

     7. Phương pháp tiếp cận, phương pháp định giá

     a) Phương pháp, phương pháp thẩm định giá được áp dụng.

     • Nêu cơ sở lý luận của việc lựa chọn phương pháp và phương pháp định giá được áp dụng.
     • Trường hợp sử dụng nhiều phương pháp định giá: ghi rõ phương pháp định giá nào là chính, phương pháp định giá nào được sử dụng để kiểm tra, so sánh, phân tích và tính toán kết quả định giá cuối cùng.
     • Nếu chỉ có thể áp dụng một phương pháp định giá, vui lòng giải thích lý do.
     • b) Xác định giá trị của tài sản cần thẩm định

      • Dựa trên các phương pháp, cách tiếp cận thẩm định giá quyền chọn; đưa ra các lập luận, phân tích, bằng chứng, số liệu, bảng tính… thực hiện các điều chỉnh, tính toán trong suốt quá trình thẩm định giá để xác định giá trị của tài sản được thẩm định. Các thông tin, số liệu sử dụng cần được trích dẫn từ nguồn cụ thể.
      • Đánh giá kết quả.
      • 8. Thời hạn hiệu lực của kết quả thẩm định giá

       9. Các loại trừ và giới hạn

       10. Tệp đính kèm

       • Danh sách tất cả các tài liệu và thông tin liên quan đến đánh giá.
       • Các tài liệu chứng minh tính hợp pháp, đặc điểm kỹ thuật của tài sản thẩm định (chi tiết xem Phụ lục 2 của tiêu chuẩn này).
       • Đánh giá các phép đo thuộc tính.
       • Nội dung bổ sung liên quan đến đánh giá, nếu có.
       • Báo cáo thẩm định giá được cấp…….Bản gốc tiếng Việt (nếu báo cáo kết quả thẩm định được phát hành từ 02 ngôn ngữ trở lên) kèm theo chứng thư thẩm định số…………..Ngày……../…./…. .at..<Đánh giá doanh nghiệp/Đánh giá chi nhánh doanh nghiệp>…

        Người đánh giá thực hành

        Họ

        Chứng chỉ giám định viên số: ……….

        Đánh giá doanh nghiệp

        (Chức vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty thẩm định hoặc người đại diện theo ủy quyền của công ty thẩm định trong lĩnh vực thẩm định (nếu có))

        Họ

        Chứng chỉ giám định viên số: ……….

        b. Áp dụng để đánh giá chi nhánh công ty

        Tên công tyTên chi nhánh———

        Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————

        Số: ………

        ……., ngày….tháng…năm….

        Báo cáo kết quả nghiên cứu

        (Giấy chứng nhận số…………..Ngày…./…/….)

        1. Thông tin chi nhánh công ty thẩm định giá

        • Chịu trách nhiệm về tên công ty của chi nhánh, trụ sở chính và phòng giao dịch (nếu có).
        • Tên chi nhánh, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ phòng giao dịch (nếu có).
        • 2. Thông tin cơ bản về định giá

         • Thông tin khách hàng thẩm định tài sản, số hợp đồng thẩm định, và/hoặc văn bản yêu cầu thẩm định.
         • Tên của tài sản đang được đánh giá.
         • Thời gian đánh giá.
         • Mục đích định giá.
         • Các nguồn thông tin được sử dụng trong quá trình định giá và mức độ kiểm tra, đánh giá các nguồn thông tin đó.
         • Cơ sở pháp lý cho việc định giá.
         • 3. Thông tin tổng quan thị trường, thông tin thị trường giao dịch cho các nhóm (loại) tài sản định giá

          Có thể bao gồm các thông tin sau:

          • Tổng quan thị trường
          • Trạng thái cung cầu và triển vọng của nhóm (loại) tài sản được thẩm định.
          • Phân tích các thuộc tính thay thế hoặc cạnh tranh.
          • Thông tin về kinh tế, xã hội và các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá trị của tài sản được thẩm định.
          • Thông tin bổ sung có liên quan.
          • 4. Thông tin tài sản định giá

           Căn cứ kết quả khảo sát thực tế, thu thập thông tin và phân tích thông tin, theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 của tiêu chuẩn này, trình bày các thông tin chi tiết của tài sản thẩm định.

           5. Cơ sở định giá tài sản thẩm định

           6.Các giả thiết và giả định đặc biệt (nếu có).

           7. Phương pháp tiếp cận, phương pháp định giá

           a) Phương pháp, phương pháp thẩm định giá được áp dụng.

           • Nêu cơ sở lý luận của việc lựa chọn phương pháp và phương pháp định giá được áp dụng.
           • Trường hợp sử dụng nhiều phương pháp định giá: ghi rõ phương pháp định giá nào là chính, phương pháp định giá nào được sử dụng để kiểm tra, so sánh, phân tích và tính toán kết quả định giá cuối cùng.
           • Nếu chỉ có thể áp dụng một phương pháp định giá, vui lòng giải thích lý do.
           • b) Xác định giá trị của tài sản cần thẩm định

            • Dựa trên các phương pháp, cách tiếp cận thẩm định giá quyền chọn; đưa ra các lập luận, phân tích, bằng chứng, số liệu, bảng tính… thực hiện các điều chỉnh, tính toán trong suốt quá trình thẩm định giá để xác định giá trị của tài sản được thẩm định. Các thông tin, số liệu sử dụng cần được trích dẫn từ nguồn cụ thể.
            • Đánh giá kết quả.
            • 8. Thời hạn hiệu lực của kết quả thẩm định giá

             9. Các loại trừ và giới hạn

             10. Tệp đính kèm

             • Danh sách tất cả các tài liệu và thông tin liên quan đến đánh giá.
             • Các tài liệu chứng minh tính hợp pháp, đặc điểm kỹ thuật của tài sản thẩm định (chi tiết xem Phụ lục 2 của tiêu chuẩn này).
             • Đánh giá các phép đo thuộc tính.
             • Nội dung bổ sung liên quan đến đánh giá, nếu có.
             • Báo cáo thẩm định giá phát hành…….Bản gốc tiếng Việt (nếu báo cáo kết quả thẩm định giá được phát hành từ 02 ngôn ngữ trở lên) kèm theo Chứng thư thẩm định số…………..Ngày……../……./…. .at..<Đánh giá Doanh nghiệp/Đánh giá Chi nhánh Doanh nghiệp>…

              Người đánh giá thực hành

              Tên

              Chứng chỉ giám định viên số: ……….

              chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá

              (Chức danh nghề nghiệp của người phụ trách chi nhánh công ty thẩm định giá)

              Tên

              Chứng chỉ giám định viên số: ……….

              2. Mẫu chứng thư thẩm định giáTheo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06

              Tên công ty(Tên chi nhánh)* ——-

              Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————

              Số: ……….

              …..,ngày…tháng…năm….

              Chứng chỉ đánh giá

              Kính gửi:……>…

              Căn cứ Hợp đồng thẩm định giá số . ngày…../……./…….. ký giữa <doanh nghiệp thẩm định giá/chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá là chứng thư> và/hoặc văn bản đề nghị/ngày đề nghị thẩm định giá . …./……./…….. của <Đánh giá khách hàng>;

              Theo Báo cáo kết quả thẩm định giá số . . . Ngày…../……./……..<Chứng thư thẩm định giá do công ty thẩm định giá/chi nhánh công ty thẩm định giá cấp;

              Lý do khác (nếu có),

              <Công ty thẩm định giá/chi nhánh công ty thẩm định giá được cấp chứng thư thẩm định giá> như sau:

              1. Đánh giá của khách hàng

              • Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân (tên đầy đủ bằng tiếng Việt):…………….
              • Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………
              • Số điện thoại: ………………. Số fax: ………………….
              • Người phụ trách/người đại diện theo pháp luật:……..Tên, số CMND, ngày cấp>……..
              • 2. Thông tin tài sản thẩm định

               Tên và loại tài sản, đặc điểm pháp lý, kỹ thuật của tài sản được thẩm định.

               3. thời gian định giá

               4. Mục đích định giá

               5. Cơ sở pháp lý

               Làm rõ các văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá và các tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước trung ương hoặc địa phương ban hành liên quan đến thẩm định giá bất động sản.

               6. Cơ sở định giá tài sản thẩm định

               Chỉ áp dụng một loại cơ sở giá trị (thị trường hoặc phi thị trường) cho một loại tài sản.

               7.Các giả định đặc biệt và giả thiết (nếu có).

               8. Cách tiếp cận, phương pháp định giá

               Nêu rõ phương pháp luận, phương pháp định giá được áp dụng và lý do lựa chọn.

               9.Kết quả định giá

               10. Các loại trừ và giới hạn của kết quả định giá

               11. Thời hạn hiệu lực của kết quả định giá

               12. Tệp đính kèm

               – Báo cáo kết quả định giá

               – Tệp đính kèm (nếu có).

               Giấy chứng nhận tính xác thực được cấp…. Bản gốc bằng tiếng Việt (nếu chứng thư thẩm định giá được cấp từ 02 ngôn ngữ trở lên) tại ..Công ty thẩm định giá/chi nhánh của công ty thẩm định giá được ủy quyền cấp chứng thư. Thẩm định giá>…. <Công ty thẩm định giá/chi nhánh công ty thẩm định giá cấp chứng thư thẩm định giá> Bảo lưu… Bản sao, khách hàng thẩm định giá bảo lưu…. Bản sao, bên thứ ba (nếu được quy định trong hợp đồng thẩm định có liên quan đã ký) giữ … bản, có hiệu lực như nhau.

               Không có..<Doanh nghiệp thẩm định giá/Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được cấp chứng thư thẩm định giá. …. Cả hai đều là bất hợp pháp.

               Người đánh giá thực hành

               Tên

               Chứng chỉ giám định viên số: ……….

               Chứng thư thẩm định giá do công ty kiểm toán/chi nhánh công ty thẩm định cấp

               (người đại diện theo pháp luật của công ty thẩm định giá hoặc người đại diện theo ủy quyền của công ty thẩm định giá trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có)/Giấy chứng thực cá nhân do người phụ trách chi nhánh của công ty thẩm định giá cấp)

               Tên

               Chứng chỉ giám định viên số: …..

               Chi tiết xin liên hệ:

               định giá cdo

               • Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Seaprodex, số 20, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
               • Hotline: 0985103666 – 0906020090 | |Email: info@tdvc.com.vn
               • Hệ thống đánh giá quốc gia: Xem chi tiết tại đây
               • Hồ sơ năng lực: tạitại đây
               • Bạn đang đọc bài viết: “Chứng thư định giá tài sản” tại chuyên mục Bảng giá đất toàn quốc của Công ty Cổ phần Thẩm định giá, là đơn vị thẩm định giá uy tín tại Việt Nam.

                Thông tin liên hệ định giá: 0985 103 666 0906 020 090

                Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.