Tên hồ sơ: Nợ giá trị hoàn thành: Nhà thầu xuất hóa đơn thanh toán 100% giá trị nghiệm thu, chủ đầu tư thanh toán 92% giá trị nghiệm thu hoàn thành (92% giá trị hóa đơn) còn lại 8% (5% đang chờ xử lý) , bảo hiểm chờ 3%).Tỷ lệ giữ lại của các dự án trọng điểm lớn như thủy điện La, Lai Châu chỉ 3% nhưng tổng số tiền phải giữ lại từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình lên tới hàng trăm tỷ đồng. của đồng. Nếu dùng bảo lãnh để thanh toán thì hoa hồng bảo lãnh cũng chiếm một tỷ trọng tương đối quan trọng trong chi phí của nhà thầu, chưa kể việc ngân hàng khó chấp nhận bảo lãnh. Nếu chủ đầu tư không có bảo đảm hoặc nhà thầu không có bảo lãnh ngân hàng thì nợ đọng luôn ở mức 3% đến 8% giá trị hoàn thành, đây là một khó khăn lớn và gây thiệt hại về tài chính cho chủ đầu tư. Kiến nghị của công ty: – Chính phủ và các bộ ngành bổ sung, hoàn thiện các quy định quản lý đầu tư xây dựng, tăng cường công tác quản lý, đảm bảo thủ tục đầu tư thông suốt, chỉ đầu tư khi có đủ vốn. – Chính phủ nên đưa ra chế tài: chủ đầu tư phải mở tài khoản thanh toán cho nhà thầu để tránh vỡ nợ.

Trạng thái: Trả lời chưa hoàn thành

Bạn đang xem: Thư bảo lãnh định cư là gì

Sở hữu: Tập đoàn Songda

Dự kiến: 1389/ptm – vp, Ngày: 13/06/2017

Nội dung đề xuất:

Nợ giá trị hoàn công: Nhà thầu xuất hóa đơn thanh toán 100% giá trị nghiệm thu, chủ đầu tư thanh toán 92% GTHĐ (bằng 92% giá trị hóa đơn) và 8% bảo trì (5% chờ xử lý) bảo hiểm 3%). Tỷ lệ giữ lại của các dự án trọng điểm lớn như thủy điện La Mã, Lai Châu chỉ là 3%, nhưng tổng tỷ lệ giữ lại từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình lên tới hàng trăm tỷ đồng. Nếu dùng bảo lãnh để thanh toán thì hoa hồng bảo lãnh cũng chiếm một tỷ trọng tương đối quan trọng trong chi phí của nhà thầu, chưa kể việc ngân hàng khó chấp nhận bảo lãnh. Nếu chủ đầu tư không có bảo đảm hoặc nhà thầu không có bảo lãnh ngân hàng thì nợ đọng luôn ở mức 3% đến 8% giá trị hoàn thành, đây là một khó khăn lớn và gây thiệt hại về tài chính cho chủ đầu tư. tư nhân – nhà thầu,

Đề xuất công ty Songda:

Xem thêm: Tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường – Người đại biểu nhân dân

– Chính phủ và các bộ, ngành bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm về quản lý đầu tư xây dựng, tăng cường công tác quản lý, bảo đảm không vướng mắc về thủ tục, chủ trương khi đầu tư, có tiền thì đầu tư.

– Nhà nước cần có chế tài: chủ đầu tư phải mở tài khoản thanh toán cho nhà thầu để tránh vỡ nợ.

Đơn vị phản hồi: Nhà thầu; Bộ Tài chính; Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin

Lịch trình: 10274/btc – cst; 1862/bxd – pc, ngày: 08/03/2017

Văn bản phản hồi:

 • <;Quy định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định về hoàn trả vốn đầu tư xây dựng công trình: Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước và vốn ngoài ngân sách phải hoàn trả toàn bộ vốn đầu tư xây dựng sau khi hoàn thành.
  1. Chi phí đầu tư kết thúc là toàn bộ chi phí hợp pháp phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng để đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Án phí là toàn bộ các khoản chỉ phát sinh trong khuôn khổ dự án, thiết kế, dự toán đã được phê duyệt; hợp đồng đã ký; bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung được quy định và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, mức chi phí đầu tư thanh lý phải nằm trong tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.
  2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán chi phí xây dựng công trình. Sau khi dự án hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng phải báo cáo nguồn vốn đầu tư và chuyển đổi nguồn vốn đầu tư trình người quyết định đầu tư phê duyệt, đối với dự án quy mô quốc gia, quy mô lớn tối thiểu là 9 tháng. dự án nhóm a, dự án nhỏ b – 6 tháng và dự án nhóm c 3 tháng kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận đầu tư dự án hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán hết nợ cho cơ quan quyết toán đầu tư và hoàn thành dự án.
  3. Đối với dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành đưa vào sử dụng và có phần kỹ thuật độc lập, trường hợp thanh lý thì chủ đầu tư phải thông báo cho người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

   • Tiểu mục 3 Nghị định-Luật số 19 37/2015/nĐ-cp ngày 22 tháng 4 năm 2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng trong đó thanh toán hợp đồng xây dựng như sau: “Bên giao thầu phải thanh toán đầy đủ số tiền (100 %) thanh toán theo giá hợp đồng, sau khi tạm ứng và tiến độ thi công theo thỏa thuận thanh toán từng khoản thì bên nhận thầu thỏa thuận riêng, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.”
   • Theo quy định trên, hợp đồng xây dựng đã ký kết giữa nhà thầu và chủ đầu tư tại thời điểm hoàn thành phải được quyết toán để làm cơ sở xác định giá trị dự án đầu tư phải trả cho nhà thầu. Không có quy định về tỷ lệ giữ lại tối thiểu được giải quyết. Số tiền được giữ lại để thanh lý được quy định theo thỏa thuận hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu để xác định trách nhiệm thu hồi, hoàn thiện hồ sơ của chủ đầu tư sau khi hoàn thành công việc. Vì vậy, theo quyết toán dựa trên hồ sơ đầy đủ của tổng thầu, đề xuất nhà thầu thi công là Công ty Sông Đà, thỏa thuận hợp đồng với chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hình thức, phương thức đặt cọc, bảo lãnh được thực hiện trong quá trình lập và hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của hợp đồng kinh tế giữa hai bên.

    • Yêu cầu nhà đầu tư giữ lại 3% số tiền trên hóa đơn chưa thanh toán để làm vật bảo đảm
    • Xem thêm: jdk là gì? Tìm hiểu bộ công cụ phát triển java

     Điều 35 Khoản 6, Khoản 7 Nghị định số 6 46/2015/nĐ-cp do chính phủ ban hành ngày 12 tháng 5 năm 2015 quy định về điều kiện bảo lãnh công trình xây dựng như sau:

     Chủ đầu tư phải quy định trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu tham gia thi công xây dựng quyền và trách nhiệm của các bên trong việc bảo đảm công trình xây dựng; thời hạn bảo hành công trình, thiết bị thi công, thiết bị kỹ thuật; thời hạn bảo hành ; Trả lại và thay thế trái phiếu xây dựng bằng bảo lãnh ngân hàng có giá trị tương đương. Nhà ở chung nêu trên chỉ được trả lại bảo lãnh công trình hoặc giải chấp thư bảo lãnh sau khi hết thời hạn bảo lãnh và chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo lãnh.

     1. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, mức bảo lãnh tối thiểu như sau:
     2. a) 3% giá hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp siêu cấp, cấp A;

      1. ‘5% giá trị hợp đồng xây dựng cộng lãi suất;
      2. Mức tối thiểu quy định tại điểm a và b điều này có thể được áp dụng cho mức bảo lãnh của các dự án được tài trợ khác. “
      3. Do đó, những công trình quy mô lớn như Thủy điện Shanluo, Thủy điện Lai Châu là những công trình siêu cấp, việc khấu trừ 3% giá trị hợp đồng theo quy định của pháp luật là đúng. Vì vậy, đề nghị Công ty Songda gửi Bộ Xây dựng nghiên cứu, rà soát, tổng hợp, đánh giá để trình Chính phủ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Nghị định số 46/2015. /nĐ-cp .Mức bảo đảm tối thiểu làm căn cứ thực hiện.

       • Người khởi tạo:
       • – Điều 19 Nghị định 19 quy định về cơ chế thanh toán hợp đồng xây dựng. 37/2015/nĐ-cp ngày 22 tháng 4 năm 2015.

        – Phương thức thanh toán được sử dụng phụ thuộc vào đối tượng của hợp đồng, các điều khoản của nhà đầu tư, nguồn vốn được sử dụng… Do đó, theo công ty, không thể quy định một phương thức thanh toán duy nhất (mở thư tín dụng) đề nghị. Để tránh tình trạng chậm tiến độ thi công, Điều 17 Nghị định-Luật số 37/2015/nĐ-cp quy định về bảo lãnh trả nợ gốc.

        – Để khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, “Luật Đầu tư công” quy định các hành vi bị cấm trong đầu tư công, trong đó có hành vi yêu cầu tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư. Đầu tư khi chưa xác định được dự án. chủ trương đầu tư, vốn kế hoạch không được phê duyệt, bố trí dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến lượt mình, Luật Đầu tư công đã có những quy định cụ thể về lập, thẩm định, phê duyệt và phân bổ kế hoạch đầu tư công, bao gồm kế hoạch đầu tư trung hạn và kế hoạch đầu tư hàng năm.

        Hơn nữa, Điều 51(4) của Đạo luật Xây dựng 2014 và Điều 5(5) của Lệnh của Chính phủ. Nghị định 37/2015/nĐ-cp quy định dự án phải được cấp vốn mới được triển khai và nhận thầu.

        Tham khảo: Long lân là gì? Ý Nghĩa Tứ Linh – Rồng Kỳ Lân

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
Bắt đầu làm bài kiểm tra

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.